fbpx

#Belajar Bahasa Mandarin Alat Makan

Bahasa Mandarin Alat Makan

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Pada artikel kali ini, kita akan belajar dan membahas bahasa mandarin alat makan.

Bahasa Mandarin Alat Makan

a. Kosakata Mandarin mengenai Perlengkapan Makan dan Minum (Chinese Vocabulary about Tableware)

餐具(cān jù) =Peralatan Makan dan Minum (Tableware) 餐桌( cān zhuō) = Meja Makan (Dining Table) 椅子( yǐ zi) = Bangku (Chair)

盘子(pán zi) = Piring (Plate) 碟子(dié zi) = Piring kecil (Dish) 杯子(bēi zi) = Cangkir/Gelas (Cup/Glass)

茶杯(chá bēi) = Cangkir Teh (Teacup) 玻璃杯(bō li bēi) = Gelas Kaca (Drinking Glass) 咖啡杯(kā fēi bēi) = Gelas Kopi (Coffee Mug)

酒杯(jiǔ bēi) = Gelas Anggur (Wine Glass) 茶壶(chá hú) = Teko Teh (Teapot) 咖啡壶(kā fēi hú) = Teko Kopi (Coffeepot)

碗(wǎn) = Mangkok (Bowl) 汤匙(tāng chí) = Sendok Makan (Tablespoon) 叉子(chā zi) = Garpu (Fork)

刀子(dāo zi) = Pisau (Knife) 勺子(sháo zi) = Sendok Sup (Ladle) 筷子(kuài zi) = Sumpit (Chopsticks)

大水罐 (dà shuǐ guàn) = Kendi Air (Pitcher) 牙签(yá qiān) = Tusuk gigi (Toothpick) 餐巾(cān jīn) = Lap (Napkin) 瓶子( píng zi) = Botol (Bottle)
b. Kosakata Mandarin mengenai Perlengkapan Mengolah (Chinese Vocabulary about Cooking Utensils)

炊具(chuī jù) = Perlengkapan Mengolah (Cooking Utensils) 电饭锅 (diàn fàn guō) = Mesin penanak nasi (Rice Cooker) 菜板(cài bǎn)= Talenan (Cutting Board)

削皮器 (xiāo pí qì) = Alat pengupas (Peeler) 擀面杖 (gǎn miàn zhàng) = Penggilas Adonan (Rolling Pin) 切肉刀 (qiē ròu dāo)= Pisau Daging (Cleaver)

打蛋器 (dǎ dàn qì) = Alat Pengocok Telur (Whisk) 搅拌碗 (jiǎo bàn wǎn) = Mangkok Pengadukan (Mixing Bowl) 擦菜板 (cā cài bǎn) = Parutan (Grater)

煎锅(jiān guō) = Frying Pan (Wajan) 平底锅(píng dǐ guō) = Panci bergagang (Sauspan) 炒锅(chǎo guō) = Kuali (Wok)

锅铲 (guōchǎn) = Sudip (Spatula) 汤勺( tāngsháo) = Sendok Sop (Ladle) 木勺 (mù sháo) = Sendok Kayu (Wooden Spoon)

长筷子 (cháng kuài zi) = Sumpit Panjang (Long chopsticks) 高压锅 (gāo yā guō) = Panci Presto (Pressure Cooker) 漏勺( lòu sháo) = Sendok Saringan (Scoop Strainer)

粉筛( fěn shāi) = Ayakan Tepung (Powder Sieve) 筛子( shāi zǐ) = Saringan (Sieve)

Baca Juga

Kosa Kata Alam

Untuk ketahui kosakata mandarin mengenai langkah mengolah bisa membacanya di sini ( Sistem Mengolah dalam Bahasa Mandarin)

  • Kalimat Bermanfaat ( Useful Sentences)
     

轮到谁来洗碗了?(lún dào shuí lái xǐ wǎn le ?) Whose turn is it to do the dishes?
gantian siapa membersihkan piring?
你能帮我收拾一下碗碟吗?(nǐ néng bāng wǒ shōu shí yī xià wǎn dié má ?)
Can you help me with the dishes? Apa kamu dapat menolong saya membenahi piring dan mangkok? 轮到你清理餐桌了。(lún dào nǐ qīng lǐ cān zhuō le 。)
It’s your tum to clear the table. Gantian kamu bersihkan meja makan 把你的餐具放到水槽里。(bǎ nǐ de cān jù fàng dào shuǐ cáo lǐ 。) Put your dishes in the sink.
letakan perlengkapan makannya ke bak air
我来洗碗,你来擦/烘干 (wǒ lái xǐ wǎn , nǐ lái cā / hōng gān) I’ll wash and you dry.。 Saya akan membersihkan piring, kamu mengeringkannya

  1. Diskusi (Conversation)
    弗兰克:你喜欢做饭吗? fú lán kè : nǐ xǐ huān zuò fàn má ? David: Do you like cooking?
    David: Apa kamu sukai mengolah?

简:喜欢,我经常做饭,但我不喜欢洗碗。你呢?喜欢做饭然后收拾干净吗? j iǎn : xǐ huān , wǒ jīng cháng zuò fàn , dàn wǒ bù xǐ huān xǐ wǎn 。 nǐ ní ? xǐ huān zuò fàn rán hòu shōu shí gān jìng má ?
Sonia: Yes, I do a lot. But I don’t like doing dishes. What about you? Do you like cooking and then cleaning up afterwards? Sonia: iya, saya kerap mengolah, tapi saya tidak sukai membersihkan piring. Bagaimana dengan kamu? Apa sulit mengolah dan membenahinya? 弗兰克:老实说,我都不喜欢。我不会做饭,也不喜欢洗碗。 fú lán kè : lǎo shí shuō , wǒ doū bù xǐ huān 。 wǒ bù huì zuò fàn , yě bù xǐ huān xǐ wǎn 。
David: To be honest, I don’t really like doing either one. I can’t cook and I hate cleaning. David : Jujur, saya semua tidak sukai. Saya tidak dapat mengolah pun tidak sukai bersihkan piring.
简:假设你非得做其中的一样,你喜欢做哪样? jiǎn : jiǎ shè nǐ fēi dé zuò qí zhōng dí yī yàng , nǐ xǐ huān zuò nǎ yàng ? Sonia: Suppose you have to do one of the two, which do you prefer?
Sonia: misalkan, kamu wajib melakukan satu diantaranya, kamu pilih yang mana?
弗兰克:我宁愿刷碗也不想做饭。 fú lán kè : wǒ níng yuàn shuā wǎn yě bù xiǎng zuò fàn 。

Baca Juga

Nama Pekerjaan

David: I would rather do the dishes than cook. David: saya cenderung pilih bersihkan piring dibanding masak.
简:我正相反。在我看来,洗碗很无聊。 j iǎn : wǒ zhèng xiāng fǎn 。 zài wǒ kàn lái , xǐ wǎn hěn wú liáo
Sonia: I prefer the opposite. The way I see it, to do the dishes is boring. Sonia: saya justru kebalik. Menurut saya, bersihkan piring benar-benar menjemukan. 弗兰克:我们来做个交易吧。 fú lán kè : wǒ mén lái zuò gè jiāo yì bā 。

David: Let’s make a setuju.

David: Mari buat kesepakatan
简:什么? j iǎn : shí me ? Sonia: What? Sonia: Apa?
弗兰克:我去买点菜,你来做饭。 fú lán kè : wǒ qù mǎi diǎn cài , nǐ lái zuò fàn 。
David: I’m going to buy some vegetables and you cook. David: saya pergi beli sedikit sayur dan kamu mengolahnya 简:吃完饭你洗碗吗? jiǎn : chī wán fàn nǐ xǐ wǎn má ?
Sonia: Will you do the dishes after the meal? Sonia: habis makan, kamu yang bersihkan piring?
弗兰克:好吧。 fú lán kè : hǎo bā 。 David: Fair enough. David: Baik

Yuk belajar Bahasa mandarinnya di Kampung Mandarin Beijing Institute Pare, lembaga kursus bahasa mandarin pertama di Indonesia yang mempunya camp mandarin area, serta program yang lengkap yang tersedia secara OFFLINE dan ONLINE.

OFFLINE, jalan Anyelir no 49A, Pare – Kediri.

Kelas Online-nya juga ada lho, asyik dan seru juga kok, programnya lengkap lagi.

Untuk informasi selengkapnya tentang paket belajar yang kami miliki, silahkan klik link lengkap dibawah yaa

Serta program yang lengkap tersedia online dan offline :

https://www.mandarinpare.com/link

Admin whatsapp :

0896-4989-9696 (Online)

0822-1185-9393 (Offline)

IG : @kampungmandarinbeijing

Bermanfaat?? Mari bagikan ke Sosial media mu

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *