fbpx

#Belajar Istilah Matematika

Angka China

Halo semuanya. Belajar Bahasa Mandarin 1 sampai 10 di dalam istilah matematika dan penggunaan nya di kehidupan sehari hari.

Istilah Matematika

Rekan-rekan Beijing Institute Pare, silahkan kita mengulas istilah matematika dalam bahasa mandarin. Untuk rekan-rekan yang belum dapat hitung angka dalam bahasa mandarin dapat membaca topik mengenai angka lebih dulu di sini (Angka dalam Mandarin)

a.Istilah operasi kalkulasi simpel dalam bahasa mandarin

1.加(jiā) = Plus

2.减(jiǎn) = Minus

3.乘以(chéng yǐ) = kali

4.除 以(chú yǐ) = Bagi

5.等于(děng yú) = sama dengan

6.得(dé) = memperoleh hasil

7.负(fù) = negatif (negative)

Contoh (Example) *1 加 1 等 于 2 (1 jiā 1 děng yú 2 ) 1 plus 1 equal to 2 / 1 ditambahkan 1 sama dengan 2

*10 除 以 2 得 5(10 chú yǐ 2 dé 5) 10 divided by 2 get 5/ 10 dipisah 2 memperoleh hasil 5

*5 乘 以 8 得 40(5 chéng yǐ 8 dé 40) 5 multiplied by 8 get 40/ 5 dikali 8 sama dengan 40

*三百六十减一百二十得 两百四十(sān bǎi liù shí jiǎn yī bǎi èr shí dé liǎng bǎi sì shí) 360 minus 120 get 240 / 360 dikurangkann 120 memperoleh hasil 240

Baca Juga

Jenis Topi

[H4] b. Istilah Matematika dalam Bahasa Mandarin [/H4]

8.代 数(dài shù) = Aljabar (Algebra) 9.微 积 分 (wēi jī fēn) = Kalkulus ( Calculus)

10.几 何 学(jī hé xué) = Geometri (Geometry) 11.系 数 (xì shù) = Koefisien (Coefficient)

12.数(shù) = hitung ( to count) Contoh : 你 能用中文 数一 到 十 吗?(nǐ néng yòng zhōng wén shù yī dào shí má ?) Can you count one to ten in chinese? Apa kamu dapat hitung 1 sampai 10 dalam bahasa mandarin?

13.维 恩 图 解(wéi ēn tú jiě ) = Grafik Venn (Venn Grafik) 14.直 径(zhí jìng) = Diameter (Diameter)

15.半 径(bàn jìng)= Jari-jari (radius) 16.等 边(děng biān) = Sama-sisi (Equilateral)

17.平 均 值(píng jūn zhí )= rerata (mean) 18.中 数(zhōng shù) = nilai tengah (median)

众19. 数 (zhòng shù ) = modus (model) 派 (pài) = phi (pi: 22/7)

20.正 比 (zhèng bǐ) = perbedaan (proportion) 21.二 次 方(èr cì fāng) = kuadrat (square / second power)

22.偶数(ǒu shù) = bilangan genap (even number) 23.奇数(qí shù) = bilangan ganjil (odd number)

24.小数 (xiǎo shù ) = Ngomong desimal (decimal) 25.分数(fēn shù) = pecahan (fraction)

C. Diskusi

老师: 今天我们来学习数字。这个数字是多少? lǎo shī : jīn tiān wǒ mén lái xué xí shù zì 。 zhè gè shù zì shì duō shǎo ? Teacher:Today we’ll studi numbers. What’s this number?

Guru: ini hari kita akan belajar mengenai angka. Angka berapakah ini? 学生: 是140。 xué shēng : shì 140 。 Student:It’s one hundred and forty。 Siswa: ini ialah 140

老师:对。那它是偶数还是奇数? lǎo shī : duì 。 nà tā shì ǒu shù huán shì qí shù ? Teacher:Yes. Is it an even number or an odd number? Guru: betul, apa ia bilangan genap atau ganjil?

学生: 嗯,一个若能被2整除的就是偶数,所以它是偶数。 xué shēng : en , yī gè ruò néng bèi 2 zhěng chú dí jiù shì ǒu shù , suǒ yǐ tā shì ǒu shù 。 Student:Well, a number that can be divided by two is an even number, so it’s an even number。 Siswa: emmm… bila angka itu bisa di untuk 2 karena itu genap, jadi ini ialah bilangan genap 老师: 好的。来看下一个数。 lǎo shī : hǎo de 。lái kàn xià yī gè shù 。 Teacher:OK. Let’s look at the next one。 Guru: bagus. Mari kita saksikan yang seterusnya

学生: 这个数是0.5,是一个小数。 xué shēng : zhè gè shù shì 0. 5 , shì yī gè xiǎo shù 。 Student:This figur is zero poin five. It’s a decimal number。 Siswa: angka ini ialah 0,5. Ini bilangan desimal

老师: 你知道怎么把这个小数转化为分数吗? lǎo shī : nǐ zhī dào zěn me bǎ zhè gè xiǎo shù zhuǎn huà wéi fēn shù má ? Teacher:Do you know how to change the decimal into a fraction? Guru: apa kamu ketahui bagaimana mengganti desimal jadi pecahan? 学生:知道,是1/2。 xué shēng : zhī dào , shì 1 / 2 。 Student:Yes. The number is one half。 Siswa: tahu, jawabnya ialah ½.

老师: 好的。 我们来做练习吧! lǎo shī : hǎo de 。 wǒ mén lái zuò liàn xí bā ! Teacher: ok. Let’s do the exercise! Guru: baik. Mari kita kerjakan latihan!

学生: 好 xué shēng :hǎo Student:ok! Siswa: ok

Baca Juga

Angka Dalam Mandarin

Yuk belajar Bahasa mandarinnya di Kampung Mandarin Beijing Institute Pare, lembaga kursus bahasa mandarin pertama di Indonesia yang mempunya camp mandarin area, serta program yang lengkap yang tersedia secara OFFLINE dan ONLINE.

OFFLINE, jalan Anyelir no 49A, Pare – Kediri.

Kelas Online-nya juga ada lho, asyik dan seru juga kok, programnya lengkap lagi.

Untuk informasi selengkapnya tentang paket belajar yang kami miliki, silahkan klik link lengkap dibawah yaa

Serta program yang lengkap tersedia online dan offline :

https://www.mandarinpare.com/link

Admin whatsapp :

0896-4989-9696 (Online)

0822-1185-9393 (Offline)

IG : @kampungmandarinbeijing

Bermanfaat?? Mari bagikan ke Sosial media mu

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *