#Belajar Bahasa Mandarin Buku

Bahasa Mandarin Buku

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare gimana kabar kalian? Kali ini kita akan belajar bahasa mandarin buku.

Bahasa Mandarin Buku

Halo, rekan Beijing Institute, 今天我要去文具店, ini hari saya ingin ke toko stationary. Ada banyak sekali beberapa barang yang dipasarkan di situ, mulai dari alat tulis sampai ke buku, dan sebagainya. Agar mandarin kita makin bagus, mari kita saksikan beberapa barang di toko stationary dengan bahasa mandarin. Ada banyak loh, silahkan membacanya.

Kosakata Mandarin mengenai Alat Tulis (Stationery)

文具 (wén jù) = Alat tulis menulis (Stationary)

笔 (bǐ) = alat tulis dapat pena, pensil, atau kuas tulis ( Pen, Pencil, or Writing brush) 铅笔 (qiān bǐ) = Pensil (Pencil)

自动铅笔(zì dòng qiān bǐ)= Pensil Teknisi (Mechanical Pencil) 钢笔( gāng bǐ) = Pena (Pen) 圆珠笔(yuán zhū bǐ) = Bolpoint (Ballpoint)

彩笔(cái bǐ) = Pensil warna ( Colouring Pencil) 蜡笔 (là bǐ) = Krayon (Crayon) 粉笔(fěn bǐ) = Kapur (Chalk)

墨笔(mò bǐ)= Kuas Tulis (Writing Brush) 记号笔(jì hào bǐ) = Spidol Pertanda (Marker Pen) 荧光笔(yíng guāng bǐ) = Stabilo (Highlighter)

涂改液(tú gǎi yè) = Tip-x (Correction Fluid) 本子(běn zi) /书本(shū běn)= Buku (Book) 笔记本(bǐ jì běn) = Buku Catatan (Netbook)

活动本(huó dòng běn) = Buku Kegiatan (Aktivity book) 练习本(liàn xí běn) = Buku Latihan (Exercise book) 课本(kè běn) = Buku Bikin (Textbook)

草稿本(cǎo gǎo běn) = Buku Corat Coret (Rough netbook) 字典(zì diǎn) = Kamus (Dictionary) 百科全书(bǎikē quán shū)= Ensiklopedi (Encyclopedia)

地图集(dì tú jí) =Atlas (Atlas)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Maaf

紙(zhǐ) = Kertas (Paper) A3紙(A3 zhǐ) = Kertas A3 (A3 Paper)

A4紙(A4 zhǐ) = Kertas A4 (A4 Paper) F4紙(A4 zhǐ) = Kertas F4 (F4 Paper) 复写纸(fù xiě zhǐ) = Kertas Karbon (Carbon Paper)

报告纸(bào gào zhǐ) = Kertas laporan (Report Paper) 墨水(mò shuǐ) = Tinta (Ink) 墨水池(mò shuǐ chí) = Tempat Tinta (Inkwell)

墨盒 (mò hé) = Catridge Tinta (Ink Catridge) 黑墨水(hēi mò shuǐ) = Tinta Hitam (Black Ink) 彩色墨水(cǎi sè mò shuǐ) = Tinta Warna (Colour Ink)

胶水(jiāo shuǐ) = Lem (Glue) 胶带(jiāo dài)= Lakban (Tape) 尺(chǐ) = Penggaris (Ruler)

三角板(sān jiǎo bǎn) = Penggaris segitiga (Triangle Plate) 橡皮 (xiàng pí) = Penghapus pensil (Rubber Eraser)

黑板擦 (hēi bǎn cā) = Penghapus papan tulis ( Blackboard Eraser)

黑板(hēi bǎn) = Papan tulis Hitam (Blackboard) 白板(bái bǎn) = Papan Tulis Putih (Whiteboard)

铅笔盒 (qiān bǐ hé) = Kotak Pensil (Pensil Box)

铅笔削(qiān bǐ xiāo) = Peraut Pensil (Sharpener) 铅笔芯(qiān bǐ xīn) = Isi pensil (Pencil lead) 信封 (xìn fēng) = Amplop (Envelope)

圆规(yuán guī)= Periode (Compasses) 量角器(liáng jiǎo qì) = Busur (Protractor) 刀片(dāo piàn) = Pisau Cutter (Blade)

剪刀(jiǎn dāo)= Gunting (Scissors) 图钉(tú dīng) = Pin dorong (Thumb tack) 文件夹 (wén jiàn jiā) = Folder Document (File Folder)

装订机(zhuāng dìng jī) = Binder (Binding Machine) 印章(yìn zhāng) = Cap Stample (Seal) 纸夹(zhǐ jiā) = Pencapit Kertas (Paperclip)

钉书机(dìng shū jī) = Stapler (Stapler) 钉书针(dìng shū zhēn) = Isi Stapler (Staple) 拔书钉钳(bá shū dīng qián)= Pencabut Stapler (Staple Remover)

书包(shū bāo) = Tas Sekolah (School bag) 计算器(jì suàn qì) = Kalkulator (Calculator)

有那么多东西吧! 你们看完了, 打算要买什么东西呢? yǒu nàme duet dōng xī ba! nǐ men kàn wán le, dǎ suàn yāo mǎi shén me dōng xī ne? Ada banyak sekali barang kan! Habis usai membacanya, kalian ingin membeli barang apa?

Baca Juga

Bahasa Mandarin Sawi