#Belajar Seperti Katak Dalam Tempurung

Seperti Katak Dalam Tempurung

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Mari kita belajar peribahasa seperti katak dalam tempurung dalam bahasa mandarin.

Seperti Katak Dalam Tempurung

Berikut adalah beberapa contoh peribahasa bagai katak dalam tempurung:

1.井底之蛙(jǐng dǐ zhī wā)

Secara harfiah berarti katak di dasar sumur. Peribahasa ini sama maknanya dengan seperti katak di dalam tempurung, seorang dengan pertimbangan dan penglihatan yang sempit

Contoh

像他这种井底之蛙,还自以为是,真是可悲!

Xiàng tā zhè zhǒng jǐngdǐzhīwā, hái zìyǐwéishì, zhēnshi kěbēi!

Ia seperti katak dalam tempurung, memandang diri kita paling betul, benar-benar kasihan sekali!

2.蛛丝马迹(zhū sī mǎ jì)

Secara harfiah berarti jala laba-laba dan tapak jejak kuda. Peribahasa ini berarti tapak jejak kejahatan seorang/ tapak jejak kriminil

Contoh

公安人员正在寻找罪犯犯罪的蛛丝马迹

Gōng’ān rényuán zhèngzài xúnzhǎo zuìfàn fànzuì de zhūsīmǎjì

Petugas kepolisian mencari bukti kejahatan dari aktor kriminil

3.招兵买马(zhāo bīng mǎi mǎ)

Secara harfiah berarti mengambil prajurit dan beli kuda. Peribahasa ini berarti membuat kemampuan militer, organisasi atau perusahaan

Contoh

他刚开了一家公司,现正在招兵买马

Tā gāng kāile yījiā gōngsī, xiàn zhèngzài zhāobīngmǎimǎ

Ia barusan membangun sebuah perusahaan, saat ini kembali mengambil pegawai

4.鹤立鸡群(hè lì jī qún)

Secara harfiah berarti bangau yang berdiri di kelompok ayam. Peribahasa ini berarti seorang yang memiliki prestasi yang lebih mencolok antara orang lain, hingga ia terlebih dahulu kelihatan oleh orang lain dibanding beberapa orang di groupnya.

Contoh

她穿着一件华丽的衣服,在人群中显得鹤立鸡群

Tā chuānzhuó yī jiàn huálì de yīfú, zài rénqún zhōng xiǎndé hèlìjīqún

Ia menggunakan pakaian yang elok, di kelompok orang ia kelihatan mencolok

Baca Juga

Kata Kata Akuntansi

5.狐朋狗友(hú péng gǒu yǒu)

Secara harfiah berarti bersahabat dengan ubah dan anjing. Peribahasa ini berarti bersahabat dengan orang yang tidak bagus.

Contoh

他最近很少与那帮狐朋狗友来往

Tā zuìjìn hěn shǎo yǔ nà bāng húpénggǒuyǒu láiwǎng

Ia beberapa akhir ini jarang-jarang bergabung dengan rekan-rekan yang tidak bagus itu

6.狼心狗肺(láng xīn gǒu fèi)

Secara harfiah berarti hati serigala dan paru-paru anjing. Peribahasa ini berarti serakah seperti serigala dan kejam seperti anjing

Contoh

你这个狼心狗肺的东西,竟然杀了你的生身父亲

Nǐ zhège lángxīngǒufèi de dōngxī, jìngrán shāle nǐ de shēngshēn fùqīn

Kamu ini orang yang biadab dan kejam, tidak disangka kamu membunuh ayah kandungan sendiri

7.亡羊补牢(wáng yáng bǔ láo)

Secara harfiah berarti menambal lubang/pagar sesudah kehilangan domba. Peribahasa ini berarti membenahi kekeliruan untuk menghindar rugi yang semakin besar di periode akan tiba.

Contoh

你现在亡羊补牢,还不算太晚

Nǐ xiànzài wángyángbǔláo, hái bù suàn tài wǎn

Kamu saat ini membenahi kekeliruan terhitung tidak begitu telat

8.羊入虎口(yáng rù hǔ kǒu)

Secara harfiah berarti domba masuk ke kandang harimau. Peribahasa ini berarti keadaan yang benar-benar beresiko

Contoh

那里有很多抢劫,你还敢去,你不怕羊入虎口吗?

Nà li yǒu hěnduō qiǎngjié, nǐ hái gǎn qù, nǐ bùpà yáng rù hǔkǒu ma?

Ada beberapa pencurian di sana, kamu berani pergi, apa kamu tidak takut masuk ke keadaan yang beresiko?

9.守株待兔(shǒu zhū dài tù)

Secara harfiah berarti jaga pohon dan menanti kelinci bunuh diri dengan menubruk pohon. Peribahasa ini berarti inginkan suatu hal yang bagus tanpa lakukan usaha yang realitas.

Contoh

等待不是守株待兔,也不是坐吃山空

Děngdài bùshì shǒuzhūdàitù, yě bùshì zuòchīshānkōng

Menanti bukan lah menginginkan suatu hal tanpa usaha, bukan habiskan kekayaan

10.龙马精神(lóng mǎ jīng shén)

Secara harfiah berarti kemampuan naga dan kuda. Peribahasa ini berarti orang yang memiliki semangat yang tinggi.

Contoh

老师鼓励我们要发扬龙马精神,勇敢拼搏

Lǎoshī gǔlì wǒmen yào fāyáng lóngmǎ jīngshén, yǒnggǎn pīnbó

Guru menggerakkan kami meningkatkan karakter selalu semangat dan berani bertanding.

Baca Juga

Quotes Persahabatan