#Belajar Panggilan Keluarga Dalam Bahasa Cina

Silsilah Keluarga Dalam Bahasa Mandarin

Belajar Panggilan Untuk Anggota Keluarga Dalam Bahasa Cina Untuk Mengetahui Lebih Jauh Dan Prakteknya Di Kehidupan Sehari hari.

Panggilan Keluarga Dalam Bahasa Cina

a. Kosakata Mandarin mengenai Anggota Keluarga

家人 (jiā rén) = Anggota Keluarga (Famili Members) 外 公 (wài gōng) = Kakek(Sebelah Ibu) = Grandfather(mother’s side)

外 婆(wài pó) = Nenek(sebelah ibu) = Grandmother(mother’s side) 爷 爷(yé ye) = Kakek(sebelah ayah) = Grandfather(father’s side)

奶 奶(nǎi nai ) = Nenek(sebelah ayah) = Grandmother(father’s side) 父母(fù mǔ) = Orangtua (Parents)

妈 妈(mā ma) /母亲 (mǔ qīn) = Ibu (Mother) 爸 爸(bà ba) /父亲 (fù qīn) = Ayah (Father)

兄弟姐妹 (xiōng dì jiě mèi) = saudara ( brother and sister) 姐 姐(jiě jie) = Kakak perempuan (Elder Sister)

哥 哥(gē ge) = Abang (Elder Brother) 妹 妹(mèi mei) = Adik perempuan (Younger Sister)

弟 弟(dì di) = Adik lelaki (Younger Brother) 姑姑(gū gu)= Bibi(sebelah ayah) (Aunt (father’s sister))

伯伯(bó bo)= Paman(abang ayah) (Uncle(father’s elder brother)) 叔叔(shū shu)= Paman(adik ayah) (Uncle(father’s younger brother))

阿姨(ā yí) = Bibi(sebelah ibu) (Aunt(Mother’s Sister)) 舅舅 (jiù jiù) = Paman(sebelah ibu) (Uncle(Mother’s Brother))

女儿(nǚ ér)= Anak kandungan perempuan (Daugther) 媳妇(xí fù) = Menantu perempuan (Daugther in law)

儿子(ér zǐ) = Anak kandungan lelaki (Son) 女婿(nǚ xù) = Menantu lelaki (Son in law)

老公(lǎo gōng)= Suami (Husband) 老婆(lǎo pó) = Isteri (Wife)

Example: 1. 我 的 哥 哥(wǒ de gē ge) my elder brother/ Abang saya

2. 我 有 一 个 妹 妹( wǒ yǒu yí gè mèi mei) I have one younger sister/ saya punyai seorang adik perempuan

3.这 是 我 的 外 公 (zhè shì wǒ de wài gōng) This is my grandfather/ ini ialah kakek saya

Baca Juga

Tulisan Hari Ibu

b.Diskusi

李太太 :请坐,喝点儿茶 ! lǐ tài tài:qǐng zuò, hē diǎn ér chá ! Nyonya Lee: silakan duduk, minumlah sedikit teh!

马 丽:谢谢。中国 茶真好喝 mǎ lì : xiè xiè 。zhōng guó chá zhēn hǎo hē Mali: terima kasih, teh cina begitu enak diminum.

李太太 :马丽 ,你有没有 兄弟姐妹? lǐ tài tài :mǎ lì,nǐ yǒu méi yǒu xiōng dì jiě mèi ? Nyonya Lee: mali, apa kamu punyai saudara?

马丽 : 我只有一个 哥哥 没有弟弟,妹妹。 mǎ lì : wǒ zhī yǒu yī gè gē gē ,méi yǒu dì dì,mèi mèi 。 Mali: saya cuma punyai satu abang, tidak punyai adik lelaki dan perempuan

李太太:你父母做 什么事 ? lǐ tài tài:nǐ fù mǔ zuò shen me shì ? Nyonya Lee: orang tuamu lakukan hal apa/ apa tugas orang-tua mu?

马 丽 : 我爸爸做生意,我 妈妈教书。 mǎ lì :wǒ bà bà zuò shēng yì , wǒ mā mā jiào shū 。 Mali: ayah saya menjalankan bisnis, dan ibu saya mengajarkan

李 太太: 她 教 什么? lǐ tài tài : tā jiào shen me ? Nyonya Lee: ia mengajarkan apa?

马 丽 :她 教 英文, 他也 很喜欢 学外文,法文,意大利文 她 都 会 说。 mǎ lì : tā jiào yīng wén , tā yě hěn xǐ huān xué wài wén ,fǎ wén, yì dà lì wén tā doū huì shuō 。 Mali: ia mengajarkan Bahasa Inggris. Ia suka juga belajar bahasa asing. Ia bisa juga bicara bahasa perancis, dan bahasa italia

李太太:她会不会 说中文? lǐ tài tài :tā huì bù huì shuō zhōng wén ? Nyonya Lee: Apa ia dapat bicara bahasa mandarin?

马 丽:中国话 不好 学,她 只会 说 一点儿。李 太太,你们有几个孩子? mǎ lì :zhōng guó huà bù hǎo xué , tā zhī huì shuō yī diǎn ér 。lǐ tài tài ,nǐ mén yǒu jī gè hái zǐ? Mali: Bahasa Mandarin tidak gampang di dalami, ia cuma dapat sedikit-sedikit. Berapakah orang anak kalian Nyonya Lee?

李太太: 两个,一个 男孩, 一个女孩。 lǐ tài tài :liǎng gè, yī gè nán hái ,yī gè nǚ hái 。 Nyonya Lee: 2 orang, satu anak, lelaki dan satu anak perempuan

马 丽:他们几岁? mǎ lì :tā mén jī suì? Mali: berapakah usia mereka?

李 太太:儿子四岁,女 儿 一岁。 lǐ tài tài : ér zǐ sì suì ,nǚ ér yī suì 。 Nyonya Lee: anak lelaki empat tahun, anak perempuan satu tahun

马 丽:他们一定 很可爱! mǎ lì :tā mén yī dìng hěn kě ài ! Mali: mereka tentu benar-benar lucu

Baca Juga

Macam Macam Shio