#Belajar Bahasa Mandarin Gigi

Bahasa Mandarin Mulut

Belajar Bahasa Mandarin Gigi Untuk Mempelajari Kosa Katanya Serta Cara Menggunakannya Dalam Percakapan bahasa mandarin.

Bahasa Inggris Gigi

a. Gigi dan Tipe Gigi

– 牙齿(yá chǐ) = Gigi (Teeth)

– 犬齿(quǎn chǐ) = Gigi Taring (Canine)

– 尖牙(jiān yá) = Gigi Taring (Canine)

– 门牙(mén yá) = Gigi Seri/ Gigi depan (Incisor)

– 大臼齿(dà jiù chǐ)/ 臼齿(jiù chǐ) = Gigi Geraham (Molar)

– 磨牙(mó yá) = Gigi Geraham (Molar)

– 乳牙(rǔ yá) = Gigi Susu/ Gigi Sulung (Milk tooth / Baby tooth)

– 乳齿(rǔ chǐ) = Gigi Susu/ Gigi Sulung (Milk tooth / Baby tooth)

– 暂牙(zàn yá) = Gigi sementara (tujuannya gigi susu atau gigi sulung )

– 永久牙齿(yǒng jiǔ yá chǐ) = Gigi masih tetap (Permanent Teeth)

– 假牙(jiǎ yá) = Gigi Palsu (Denture)

– 暴牙(bào yá) = Gigi Tongos (Bucktooth)

Baca Juga

Nama Alat Bangunan

b. Permasalahan Gigi dan Perawatannya

– 牙痛(yá tòng) = Sakit Gigi (Toothache)

– 蛀牙(zhù yá) = Gigi berlubang (Cavity)

– 口臭(kǒu chòu) = Berbau Mulut (Bad Breath)

– 补牙(bǔ yá) = Tambal Gigi / Menambal Gigi (to fill a teeth)

– 拔牙(bá yá) = Cabut Gigi (pull a tooth)

– 清除牙石(qīng chú yá shí) = Bersihkan karang gigi (Clean the calculus)

– 杀死牙神经(shā sǐ yá shén jīng) = Mematikan Syaraf gigi (to kill a tooth nerve)

– 根管治疗(gēn guǎn zhì liáo) = Therapy Akar Gigi (Root Kanal Terapi)

– 龋齿(qǔ chǐ) = Plak Gigi (Dental caries/ Tooth decay)

– 牙垢(yá gòu) = Karies Gigi (Dental Plaque)

– 齿冠(chǐ guān) = Mahkota Gigi / Crown gigi (Tooth Crown)

– 侵蚀(qīn shí) = Pengikisan Gigi /Erosi (Erosion)

– 牙龈炎(yá yín yán) = Infeksi Gusi (Gingivitis)

– 切牙(qiè yá) = Potong Gigi (Incisor Tooth)

– 牙齿脱落(yá chǐ tuō luò) = Gigi Tanggal

– 牙龈肿痛(yá yín zhǒng tòng) = Gusi Lebam

– 牙齿敏感(yá chǐ mǐn gǎn) = Gigi Peka (Sensitive Tooth)

– 矫正牙(jiǎo zhèng yá) = Membereskan Gigi

– 牙齿美白(yá chǐ měi bái) = Pemutihan Gigi (Teeth Whitening)

c. Kosakata Yang lain

– 牙医(yá yī) = Dokter gigi (Dentist)

– 咀嚼(jǔ jué) = Kunyah (Chew)

– 珐琅质(fà láng zhí) = E-mail / Susunan paling luar gigi (Enamel)

– 牙线(yá xiàn) = Benang Gigi (Flossing)

– 氟(fú) = Florin/Florida (Flourine)

– 牙龈(yá yín) = Gusi (Gums)

– 根管(gēn guǎn) = Akar gigi (Root Kanal)

– 无法修补(wú fǎ xiū bǔ) = Tidak dapat ditambal (impossible to cure)

– 牙石(yá shí) = Karang Gigi (Calculus)

– 麻醉剂(má zuì jì) = Obat bius/ Anastetik (Anesthetic)

– 补牙材料(bǔ yá cái liào) = bahan tambal gigi (Dental filling)

– 牙神经(yá shén jīng)= Syaraf Gigi (Tooth nerve)

– 漱口水(shù kǒu shuǐ) = Obat kumur (mouthwash)

– 牙刷(yá shuā) = Sikat Gigi (Toothbrush)

– 牙膏(yá gāo) = Pasta Gigi (Toothpaste)

– 牙套(yá tào) = Kawat Gigi / Behel (Braces)

Baca Juga

Bagian Ayam KFC