#Belajar Bahasa Mandarin Lucu

Bahasa Mandarin Lucu

Ada begitu banyak kata sifat dalam bahasa mandarin. Dan apa kamu tau bahasa mandarin lucu? yuk, simak beberapa kata sifat berikut ini.

Bahasa Mandarin Lucu

Berikut Ini Adalah Beberapa Kata Sifat Dalam Bahasa Mandarin.

形容词(xíng róng cí) = Kata Karakter

 1. 热(rè)= Panas (Hot)
 2. 闷(mèn) = Jemu, pengap(Bored, tightly closed)
 3. 开心(kāi xīn) = Bahagia ( Bahagia)
 4. 高兴 (gāo xìng) = Bahagia/ Senang/ Suka (Bahagia, Glad)
 5. 快乐(kuài lè)= Bahagia (Bahagia)
 6. 愉快(yú kuài) = Bahagia (Bahagia)
 7. 勇敢(yǒng gǎn) = Berani (Brave)
 8. 畅快(chàngkuài)= Ria (Carefree)
 9. 兴奋(xīng fèn)= Suka (excited)
 10. 干净(gān jìng) = Bersih (Clean)
 11. 肮脏(āng zāng) = Kotor (Dirty)
 12. 冷(lěng) = Dingin (Cold)
 13. 湿(shī) = Basah (Wet)
 14. 干(gàn) = Kering (Dry)
 15. 潮湿(cháo shī) = Lembab(Moist)
 16. 干燥(gān zào) = Kering ( Dry, arid)
 17. 爽(shuǎng) = berasa nikmat, nyaman (perasaan well)
 18. 舒服(shū fú)= Nyaman (Comfortable)
 19. 忠诚(zhōng chéng) = Memiliki komitmen, setia (Committed, Loyalty)
 20. 完整(wán zhěng) = Usai, Komplet (Complete)
 21. 难过(nán guò) = Bersedih (Sad)
 22. 伤心(shāng xīn) = Bersedih (Sad)
 23. 困惑(kùn huò) = Kebingungan (Confused)
 24. 满足(mǎn zú)= penuh, senang (Konten, Satisfied)
 25. 满意(mǎn yì) = penuh, senang (Konten, Satisfied)
 26. 服气(fú qì)= percaya (Convinced)
 27. 凉快(liáng kuai)= Dingin (Cool)
 28. 烦躁(fán zào)= Gampang Tersinggung (Agitated, Irritable)
 29. 好奇(hào qí)= Ingin tahu (Curious)
 30. 奇怪(qí guài)= Aneh (Strange)
 31. 沮丧(jǔ sàng)= Frustasi (Frustrated)
 32. 失望(shī wàng)= Sedih (Dissapointed)
 33. 气馁(qì něi) = Berkecil hati (Discouraged)
 34. 悲观(bēi guān)= Pesimis (Pessimistic)
 35. 乐观(lè guān) = Percaya diri (Ooptimism)
 36. 恶心(Ě xīn)= Jijik, mual (disguting)
 37. 空虚(kōng xū) = Hampa (Hollow, Void)
 38. 尴尬(gān gà) = Canggung (Awkward)
 39. 活泼(huó pō) = Dinamis (Lively)
 40. 自由(zì yóu) = Bebas (Free)

Baca Juga

Nama Ikan

 1. 潇洒(xiāo sǎ) = Bebas, tanpa beban (Alami and unrestrained)
 2. 发狂(fā kuáng) = Menggila (go mad)
 3. 大方 (dà fāng) = Baik hati (Generous)
 4. 小气 (xiǎo qì) = Kikir (Stingy)
 5. 好(hǎo) = Baik (Good)
 6. 坏(huài) = Jahat, Hancur (Bad)
 7. 善良(shàn liáng) = Murah hati (Kind)
 8. 错(cuò) = Salah (Wrong)
 9. 对(duì) = Betul (Correct)
 10. 健康(jiàn kāng) = Sehat (Health)
 11. 荣幸(róng xìng) = Terhormat (Honoured)
 12. 骄傲(jiāo ào) = Senang, Tinggi hati (Proud, Cocky)
 13. 羡慕(xiàn mù) = iri (Envy)
 14. 谦虚(qiān xū) = Rendah diri (Humble)
 15. 饱(bǎo) = Kenyang (Full)
 16. 饿(È) = Lapar (Hungry)
 17. 自信(zì xìn)= Optimis (Confident)
 18. 忍耐(rěn nài) = Sabar (Patience)
 19. 不耐烦(bù nài fán) = Tidak Sabar (Impatient)
 20. 紧张(jǐn zhāng) = Grogi (gugup)
 21. 嫉妒 (jí dù) = Cemburu (Jealous)
 22. 恨(hèn) = Tidak suka (Hate)
 23. 可靠(kě kào) = Dapat dihandalkan (Reliable)
 24. 耐用(nài yòng) = Tahan Lama (Durable)
 25. 懒惰(lǎn duò) = Malas (Lazy)
 26. 勤劳(qín láo) = Rajin (Dilligent)
 27. 孤单(gū dān) /孤独(gū dú) = Kesepian (Alone)
 28. 迷茫(mí máng) = Kebingungan (Confused)
 29. 幸运(xìng yùn) = Untung (Lucky)
 30. 倒霉(dǎo méi) = Apes ( Bad Luck)
 1. 感动(gǎn dòng) = terjamah(perasaan) (moving)
 2. 着迷(zháo mí) = Terpikat (Obsessed)
 3. 可怜(kě lián) = Kasihan (Pathetic)
 4. 强(qiáng) = Kuat (Strong)
 5. 弱(ruò) = Kurang kuat (Weak)
 6. 后悔(hòu huǐ) = Menyesal (Regretful)
 7. 轻松(qīng sōng) = Gampang (Easy)
 8. 容易(róng yì) = Gampang (Easy)
 9. 难(nán) = Sulit (Difficult)
 10. 长(cháng)= Panjang (Long)
 11. 短(duǎn) = Pendek (arah horizontal) (Short)
 12. 高(gāo) = Tinggi (High, Tall)
 13. 矮(ǎi) = Pendek (arah vertical) (Short)
 14. 低(dī) = Rendah (Low)
 15. 前面(qián miàn) = Depan (Front)
 16. 后面(hòu miàn)= Belakang (Behind)
 17. 深(shēn) = Dalam (Deep)
 18. 浅(qiǎn)= Dangkal (Shallow)
 19. 富有(fù yǒu)= Kaya (Rich)
 20. 贫穷(pín qióng) = Miskin (Poor)
 21. 漂亮(piào lubang) / 美(měi) = Elok (Beautiful)
 22. 帅(shuài) / 英俊(yīng jùn) = Tampan (Handsome)
 23. 丑(chǒu) = Buruk (Ugly)
 24. 臭(chòu) = Busuk, Berbau (Stinky, Smelly)
 25. 香(xiāng) = Wangi, Harum (Fragnant, smell good)
 26. 可笑(kě xiào) = Konyol (Ridiculous)
 27. 可怕(kě pà) = mengerikan (terrible, fearful) 98. 可爱(kě ài) = comel, imut (cute) 99. 可口(kě kǒu) = Sedap (Tasty)
 28. 可恶(kě wù) = Menjengkelkan ( Hateful)
 29. 怕(pà) = Takut (afraid, scary)
 30. 浪漫(làng màn) = Romantis (Romantic)
 31. 好笑(hǎo xiào)= Lucu (Funny)
 32. 快(kuài) = Cepat (Fast)
 33. 慢(màn) = Lamban (Slow)
 34. 幼稚(yòu zhì) = Kekanakan (Childish)
 35. 老(lǎo) = Tua (Old)
 36. 年轻(nián qīng) = Muda (Young)
 37. 旧(jiù) = Lama (Waktu), kedaluwarsa, tua ( Long (time), Old)
 38. 新(xīn) = Baru (New)
 39. 重(zhòng) = Berat (Heavy)
 40. 轻(qīng) = Enteng (Light)
 41. 亮(liàng) = Jelas (Bright)
 42. 暗(Àn) = Gelap (Dark)
 43. 热闹(rè nào) = Ramai (Lively, Bustling)
 44. 安静(Ān jìng) = Sunyi (Quiet)
 45. 贵(guì) = Mahal (Expensive)
 46. 便宜(pián yí) = Murah ( Cheap)
 47. 大(dà) = Besar (Big)
 48. 小(xiǎo) = Kecil (Small)
 49. 粗(cū) = Tebal, Kasar (rough)
 50. 细(xì) = halus(thin, slender)
 51. 近(jìn) = Dekat (Near)
 52. 远(yuǎn) = Jauh (Far)
 53. 多(duō) = Banyak ( many, a lot)
 54. 少(shǎo) = Sedikit (less)
 55. 厚(hòu) = Tebal (Thick)
 56. 薄(báo) = Tipis ( Thin)
 57. 宽(kuān) = Lebar (Wide)
 58. 窄(zhǎi) = Sempit (Narrow)
 59. 无聊(wú liáo) = Jemu (Bored)
 60. 生气(shēng qì) = Geram (Angry)
 61. 讨厌(tǎo yàn) = menjengkelkan, tidak suka (annoyed, hate)
 62. 累(lèi) = Capek, Lelah (tired)
 63. 忙(máng) = Repot (Busy)
 64. 渴(kě) = Haus (Thristy)
 65. 普通(pǔ tōng) = Biasa (Ordinary)
 66. 特别(tè bié) = Khusus (Special)
 67. 傲慢(Ào màn) = Angkuh, Tinggi hati (Arrogant)
 68. 棒(bàng) = Luar biasa (good, fine)

Baca Juga

Gigi Bahasa Mandarin