#Belajar Kata Satuan Berat

Kata Satuan Berat

Kata satuan berat? Pada artikel ini kali kita akan mengulas mengenai satuan berat, panjang, luas dan volume dalam bahasa mandarin.

Bahasa Mandarin Sampai Jumpa

Kata Satuan Berat

Satuan Berat, Satuan Panjang, Satuan Luas dan Satuan Volume dalam Bahasa Mandarin

A.重量单位(zhòng liàng dān wèi) = Satuan Berat

Bahasa Mandarin 1 kg brp gram dalam bahasa mandarin ialah 重量 (zhòng liàng) dan satuan berat dalam bahasa mandarin ialah 重量单位(zhòng liàng dān wèi). Berikut ialah satuan berat dalam bahasa mandarin.

1.公斤 (gōng jīn) = Kg (Kg).

2.斤 (jīn) = Kati (604 g).

3.吨 (dūn) = Ton (1000 kg)

4.英担 (yīng dàn) = Kuintal (100 Kg)

5.盎司 (àng sī) = Ons ( 100 gram)

6.克 (kè) = Gr (g)

7.牛頓(niú dùn) = Newton (N)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Makanan

B.长度单位(cháng dù dān wèi) = Satuan Panjang

Panjang dalam bahasa mandarin ialah 长度 (cháng dù) dan satuan panjang dalam bahasa mandarin ialah 长度单位(cháng dù dān wèi). Berikut ialah satuan panjang dalam bahasa mandarin

1.公里 (gōng lǐ) = Kilometer(Km).

2.米 (mǐ) = Mtr. (m)

3.毫米(háo mǐ) = Milimeter (mm)

4.公分 (gōng fēn) = Cm./ Cm (cm)

5.京米(jīng mǐ) = Gigameter

6.英里/哩 (yīng lǐ / lī) = Mil

7.海哩 (hǎi lī) = Mil laut

8.纳米(nà mǐ) = Nanometer (Nm)

9.英尺 / 尺 (yīng chǐ / chǐ) = Kaki / Feet

10.寸 (cùn) = Inch / Inch

11.拃(zhǎ) = Jengkal

12.里 (lǐ) = Li

*Li ialah unit jarak yang dari Asia Timur tradisionil, Li mempunyai ukuran yang bervariatif dari hari ke hari dan tak tetap, namun saat ini mempunyai ukuran standard yaitu 500 mtr. atau 1/2 km (sekitaran 1.640 kaki).

13.码 (mǎ) = Yard

Yard (dipersingkat: yd) ialah satuan dasar untuk panjang ukuran dalam unit Imperial. Menurut mekanisme yard internasional, 1 yard sama dengan 3 kaki atau 36 inch. Satuan luas yang memakai yard disebutkan yard persegi. Yard kerap dipakai untuk mengatakan jarak.

14.光年 (guāng nián) = Tahun sinar

Tahun Sinar (dipersingkat TC, bahasa Inggris: light year atau ly) ialah satuan panjang yang diartikan sebagai jarak yang dilakukan sinar pada sebuah tahun melalui ruangan hampa udara.

Baca Juga 

Bahasa Mandarinnya Selamat Malam

C.面积单位(miàn jī dān wèi) = Satuan Luas

Luas permukaan dalam bahasa mandarin ialah 面积 ((miàn jī) dan satuan luas dalam bahasa mandarin ialah 面积单位(miàn jī dān wèi). Berikut ialah satuan luas dalam bahasa mandarin

1.公顷(gōng qīng) = Hektar/Hektar (Ha)

2.公亩(gōng mǔ) = Are

3.平方米 (píng fāng mǐ) = Mtr. Persegi (m2)

4.平方公里(píng fāng gōng lǐ) = Km Persegi (Km2)

D.容量(单位(róng liàng dān wèi) = Satuan Volume

Volume dalam bahasa mandarin ialah 容量(róng liàng) dan satuan volume dalam bahasa mandarin ialah 容量(róng liàng dān wèi). Berikut ialah satuan volume dalam bahasa mandarin

1.公升/ 升(gōng shēng / shēng) = Liter

2.立方米(lì fāng mǐ) = Mtr. kubik (m3)

3.毫升 (háo shēng) = CC

Demikian ulasan artikel ini kali berkenaan satuan berat, panjang, luas dan volume dalam bahasa mandarin.

Baca Juga

Angka Mandarin

#Belajar Nama Musim Bahasa Mandarin

Nama Musim Bahasa Mandarin

Dajia hao, kalian pastinya tahu apa itu “musim”. Apakah kalian sudah tahu nama musim bahasa mandarin? Silahkan disimak ya!

Nama Musim Bahasa Mandarin

Rekan-rekan Beijing Institute Pare, musim dalam bahasa mandarin ialah 季节(jì jié). Di Eropa dan Beberapa negara Asia ada empat musim dan di Indonesia, kita cuma memiliki dua musim. Silahkan kita pelajari beberapa nama musim dalam bahasa mandarin. Selamat belajar!

1. 春(chūn)

Kata春(chūn) terkait dengan musim semi. Kata 春天(chūn tiān) memiliki arti musim semi. Kata lain dalam bahasa mandarin yang berarti musim semi adalah春季(chūn jì).Berikut kata yang lain terkait dengan 春(chūn)

a.春假(chūn jià) = Berlibur Musim Semi

b.春节(chūn jié) = Berarti Festival Musim Semi (Imlek)

2. 夏(xià)

Kata 夏(xià) terkait dengan musim panas. Kata 夏天(xià tiān) memiliki arti musim panas dalam bahasa mandarin. Disamping itu kata 夏季(xià jì)juga berarti musim panas dalam bahasa mandarin.

Contoh

我们在巴厘岛度了夏天

wǒ men zài bā lí dǎo dùle xià tiān

Kami melalui musim panas di pulau Bali

Baca Juga

Bahasa Mandarin Ketumbar

3. 秋(qiū)

Musim luruh dalam bahasa mandarin ialah 秋天(qiū tiān), ada kata lain yang berarti musim luruh yakni 秋季(qiū jì).

Contoh

秋天到树叶纷纷从树上掉下来

qiū tiān dào shùyè fēn fēn cóng shù shàng diào xià lái

Musim luruh datang, dedaunan beruntun jatuh di atas pohon

4. 冬(dōng)

Musim dingin dalam bahasa mandarin dikatakan sebagai 冬天(dōng tiān) atau 冬季(dōng jì).

Contoh

冬天不知不觉地来临

Dōng tiān bù zhī bù jué di lái lín

Musim dingin tidak berasa telah tiba

5. 雨季(yǔ jì)

雨季(yǔ jì) dalam bahasa mandarin adalah musim hujan 雨季(yǔ jì). Kata下雨(xià yǔ) memiliki arti turun hujan.

Contoh

雨季不结束天不会放晴

Yǔ jì bù jié shù tiān bù huì fàng qíng

Musim hujan belum usai, langit tidak ceria

6. 旱季(hàn jì)

Musim kemarau dalam bahasa mandarin ialah 旱季(hàn jì). Kata 旱(hàn) berarti kering.

Contoh

我们在旱季不得不节约用水

Wǒ men zài hàn jì bù dé bù jié yuē yòng shuǐ

Kita harus mengirit air saat musim kemarau

Baca Juga

Kata Sifat Mandarin

#Belajar 4 macam Musim

4 Macam Musim

Dajia hao, kalian pastinya tahu apa itu “musim”. Apakah kalian tahu 4 macam musim menggunakan bahasa mandarin?

4 Macam Musim

Rekan-rekan Beijing Institute Pare, musim dalam bahasa mandarin ialah 季节(jì jié). Di Eropa dan Beberapa negara Asia ada empat musim dan di Indonesia, kita cuma memiliki dua musim. Silahkan kita pelajari beberapa nama musim dalam bahasa mandarin. Selamat belajar!

1. 春(chūn)

Kata春(chūn) terkait dengan musim semi. Kata 春天(chūn tiān) memiliki arti musim semi. Kata lain dalam bahasa mandarin yang berarti musim semi adalah春季(chūn jì).Berikut kata yang lain terkait dengan 春(chūn)

a.春假(chūn jià) = Berlibur Musim Semi

b.春节(chūn jié) = Berarti Festival Musim Semi (Imlek)

2. 夏(xià)

Kata 夏(xià) terkait dengan musim panas. Kata 夏天(xià tiān) memiliki arti musim panas dalam bahasa mandarin. Disamping itu kata 夏季(xià jì)juga berarti musim panas dalam bahasa mandarin.

Contoh

我们在巴厘岛度了夏天

wǒ men zài bā lí dǎo dùle xià tiān

Kami melalui musim panas di pulau Bali

Baca Juga

Kata Sifat Mandarin

3. 秋(qiū)

Musim luruh dalam bahasa mandarin ialah 秋天(qiū tiān), ada kata lain yang berarti musim luruh yakni 秋季(qiū jì).

Contoh

秋天到树叶纷纷从树上掉下来

qiū tiān dào shùyè fēn fēn cóng shù shàng diào xià lái

Musim luruh datang, dedaunan beruntun jatuh di atas pohon

4. 冬(dōng)

Musim dingin dalam bahasa mandarin dikatakan sebagai 冬天(dōng tiān) atau 冬季(dōng jì).

Contoh

冬天不知不觉地来临

Dōng tiān bù zhī bù jué di lái lín

Musim dingin tidak berasa telah tiba

5. 雨季(yǔ jì)

雨季(yǔ jì) dalam bahasa mandarin adalah musim hujan 雨季(yǔ jì). Kata下雨(xià yǔ) memiliki arti turun hujan.

Contoh

雨季不结束天不会放晴

Yǔ jì bù jié shù tiān bù huì fàng qíng

Musim hujan belum usai, langit tidak ceria

6. 旱季(hàn jì)

Musim kemarau dalam bahasa mandarin ialah 旱季(hàn jì). Kata 旱(hàn) berarti kering.

Contoh

我们在旱季不得不节约用水

Wǒ men zài hàn jì bù dé bù jié yuē yòng shuǐ

Kita harus mengirit air saat musim kemarau

Baca Juga

Bahasa Mandarin Ketumbar

#Belajar Kosakata Saat Bekerja

Kosakata Saat Bekerja

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Pada artikel kali ini kita akan membahas kosakata saat bekerja dalam bahasa mandarin.

Kosakata Saat Bekerja

Apa keuntungan dari pelajari bahasa asing terutamanya bahasa mandarin? Selainnya kamu dapat memperoleh rekan baru, menolong komunikasi kamu, dan membesarkan kesempatan kamu untuk memperoleh tugas yang baik. Disamping itu untuk kamu yang hendak menjalankan bisnis dengan mitra dari Tiongkok atau Taiwan pasti memudahkan komunikasi kalian. Berikut kosakata bisnis beserta contoh kalimatnya:

1.工作 (gōng zuò) = bekerja, tugas

我的哥哥要换新的工作 Wǒ de gēgē yào huàn xīn de gōngzuò Abang saya ingin tukar tugas baru.

2. 上班 (shàng bān) = mengawali tugas , bekerja

我的上班时间是每天早上八点到下午五点 Wǒ de shàngbān shíjiān shì měitiān zǎoshang bā diǎn dào xiàwǔ wǔ diǎn Waktu kerja saya ialah tiap pagi hari jam 8 sampai jam 5 sore.

3. 下班 (xià bān) = Usai bekerja

今天下班后他要去超级市场 Jīntiān xiàbān hòu tā yào qù chāojí shìchǎng Ini hari usai bekerja, ia ingin ke supermarket.

4. 加班 (jiā bān) = lembur

公司忙的时候,我必须加班。 gōng sī máng de shí hòu,wǒ bì xū jiā bān Saat perusahaan kembali repot, saya harus lembur

5. 办公室 (bàn gōng shì) = kantor

我们的办公室是在这栋大楼 Wǒmen de bàngōngshì shì zài zhè dòng dàlóu Kantor kami berada di gedung ini

6. 工厂 (gōng chǎng) = Pabrik

我们的工厂有两家在万隆 Wǒmen de gōngchǎng yǒu liǎng jiā zài wàn lóng Pabrik kami ada 2 di bandung

7. 出差 (chū chāi) = Trip Bisnis, Perjalanan Bisnis

下个礼拜老板要去纽约出差 Xià gè lǐbài lǎobǎn yào qù niǔyuē chūchāi Pekan kedepan, bos akan lakukan perjalanan bisnis ke New York.

8. 老板 (lǎo bǎn) = Bos

Steve先生是我们的老板。 Steve xiān shēng shì wǒ mén de lǎo bǎn Tuan Steve ialah bos kami.

9. 总经理 (zǒng jīng lǐ) = General Manajer

他不是你的总经理吗? Tā bùshì nǐ de zǒng jīnglǐ ma? Apa ia bukan general manajer kamu?

10. 经纪 (jīng jì) = Manajer

王经理有很多年的工作经验。 Wáng jīng lǐ yǒu hěn duō nián de gōng zuò jīng yàn Manajer Wang memiliki pengalaman kerja sekian tahun.

Baca Juga

Nama Nama Minuman

11. 员工 (yuán gōng) = Pegawai

我们公司有两百多个员工。 wǒ mén gōng sī yǒu liǎng bǎi duō gè yuán gōng perusahaan kami memiliki 200 orang lebih pegawai.

12. 客户 (kè hù) = klient

明天有一位从加拿大的客户要来 Míngtiān yǒu yī wèi cóng jiānádà de kèhù yào lái Esok ada seorang klient dari Kanada akan tiba.

13. 电脑 (diàn nǎo) – Komputer

公司的电脑坏了 gōngsī de diànnǎo huàile computer perusahaan telah hancur.

14. 电邮 (diàn yóu) = E-mail

老板叫秘书发一件电邮 Lǎobǎn jiào mìshū fā yī jiàn diàn yóu Bos memerintah sekretaris mengirim sebuah e-mail.

15. 名片 (míng piàn) = Kartu Bisnis

我们交换名片吧。 wǒ mén jiāo huàn míng piàn bā。 Mari kita ganti kartu bisnis

16. 文件 (wén jiàn) = Document

我把公司重要的文件弄不见了 Wǒ bǎ gōngsī zhòngyào de wénjiàn nòng bùjiànle Saya hilangkan document penting perusahaan.

17. 打印机 (dǎ yìn jī) = Mesin Printer

公司又买了一台新的打印机 Gōngsī yòu mǎile yī táixīn de dǎyìnjī Perusahaan beli printer baru kembali.

18. 复印机 (fù yìn jī) = Mesin Foto copy / Foto copy

你会不会用复印机? nǐ huì bu huì yòng fù yìn jī Apa kamu dapat memakai mesin foto copy?

19. 会议 (huì yì) = Rapat

今天下午三点我们跟李经理有会议 Jīntiān xiàwǔ sān diǎn wǒmen gēn lǐ jīng lǐ yǒu huìyì Ini hari jam 3 sore, kami ada rapat bersama manajer lee.

20. 谈生意 (tán shēng yì) = mengulas bisnis / mengulas bisnis

张经理喜欢一边喝茶一边谈生意 Zhāng jīng lǐ xǐhuān yībiān hē chá yībiān tán shēngyì Manajer Zhang sukai sekalian minum teh sekalian mengulas bisnis.

21. 成交交易 (chéng jiāo jiāo yì) = hasilkan persetujuan

我们终于成交交易。 wǒ mén zhōng yú chéng jiāo jiāo yì kami pada akhirnya sukses membuat persetujuan

22. 处理问题 (chǔ lǐ wèn tí) = tangani permasalahan / menuntaskan permasalahan

黄秘书出去处理一些问题 Huáng mìshū chūqù chǔlǐ yīxiē wèntí Sekretaris Huang keluar untuk menuntaskan beberapa permasalahan

23. 会计 (kuài jì) = Akuntan

他哥哥的工作是当会计 Tā gēgē de gōngzuò shì dāng kuàijì Tugas abang ia sebagai akuntan.

24. 人事处 (rén shì chù) = Sisi Personalia

以前,我是作人事处的。 yǐ qián,wǒ shì zuò rén shì chù de Dahulu saya bekerja pada bagian personalia.

25. 营销 (yíng xiāo) = Marketing

这家公司的营销部门很有效率 Zhè jiā gōngsī de yíngxiāo bùmén hěn yǒu xiàolǜ Sisi marketing perusahaan ini sangat efektif

Baca Juga

Nama Nama Bumbu Rempah

#Belajar Kosakata Tentang Bisnis

Kosakata Tentang Bisnis

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Pada artikel kali ini kita akan membahas kosakata tentang bisnis dalam bahasa mandarin.

Kosakata Tentang Bisnis

Apa keuntungan dari pelajari bahasa asing terutamanya bahasa mandarin? Selainnya kamu dapat memperoleh rekan baru, menolong komunikasi kamu, dan membesarkan kesempatan kamu untuk memperoleh tugas yang baik. Disamping itu untuk kamu yang hendak menjalankan bisnis dengan mitra dari Tiongkok atau Taiwan pasti memudahkan komunikasi kalian. Berikut kosakata bisnis beserta contoh kalimatnya:

1.工作 (gōng zuò) = bekerja, tugas

我的哥哥要换新的工作 Wǒ de gēgē yào huàn xīn de gōngzuò Abang saya ingin tukar tugas baru.

2. 上班 (shàng bān) = mengawali tugas , bekerja

我的上班时间是每天早上八点到下午五点 Wǒ de shàngbān shíjiān shì měitiān zǎoshang bā diǎn dào xiàwǔ wǔ diǎn Waktu kerja saya ialah tiap pagi hari jam 8 sampai jam 5 sore.

3. 下班 (xià bān) = Usai bekerja

今天下班后他要去超级市场 Jīntiān xiàbān hòu tā yào qù chāojí shìchǎng Ini hari usai bekerja, ia ingin ke supermarket.

4. 加班 (jiā bān) = lembur

公司忙的时候,我必须加班。 gōng sī máng de shí hòu,wǒ bì xū jiā bān Saat perusahaan kembali repot, saya harus lembur

5. 办公室 (bàn gōng shì) = kantor

我们的办公室是在这栋大楼 Wǒmen de bàngōngshì shì zài zhè dòng dàlóu Kantor kami berada di gedung ini

6. 工厂 (gōng chǎng) = Pabrik

我们的工厂有两家在万隆 Wǒmen de gōngchǎng yǒu liǎng jiā zài wàn lóng Pabrik kami ada 2 di bandung

7. 出差 (chū chāi) = Trip Bisnis, Perjalanan Bisnis

下个礼拜老板要去纽约出差 Xià gè lǐbài lǎobǎn yào qù niǔyuē chūchāi Pekan kedepan, bos akan lakukan perjalanan bisnis ke New York.

8. 老板 (lǎo bǎn) = Bos

Steve先生是我们的老板。 Steve xiān shēng shì wǒ mén de lǎo bǎn Tuan Steve ialah bos kami.

9. 总经理 (zǒng jīng lǐ) = General Manajer

他不是你的总经理吗? Tā bùshì nǐ de zǒng jīnglǐ ma? Apa ia bukan general manajer kamu?

10. 经纪 (jīng jì) = Manajer

王经理有很多年的工作经验。 Wáng jīng lǐ yǒu hěn duō nián de gōng zuò jīng yàn Manajer Wang memiliki pengalaman kerja sekian tahun.

Baca Juga

Nama Nama Bumbu Rempah

11. 员工 (yuán gōng) = Pegawai

我们公司有两百多个员工。 wǒ mén gōng sī yǒu liǎng bǎi duō gè yuán gōng perusahaan kami memiliki 200 orang lebih pegawai.

12. 客户 (kè hù) = klient

明天有一位从加拿大的客户要来 Míngtiān yǒu yī wèi cóng jiānádà de kèhù yào lái Esok ada seorang klient dari Kanada akan tiba.

13. 电脑 (diàn nǎo) – Komputer

公司的电脑坏了 gōngsī de diànnǎo huàile computer perusahaan telah hancur.

14. 电邮 (diàn yóu) = E-mail

老板叫秘书发一件电邮 Lǎobǎn jiào mìshū fā yī jiàn diàn yóu Bos memerintah sekretaris mengirim sebuah e-mail.

15. 名片 (míng piàn) = Kartu Bisnis

我们交换名片吧。 wǒ mén jiāo huàn míng piàn bā。 Mari kita ganti kartu bisnis

16. 文件 (wén jiàn) = Document

我把公司重要的文件弄不见了 Wǒ bǎ gōngsī zhòngyào de wénjiàn nòng bùjiànle Saya hilangkan document penting perusahaan.

17. 打印机 (dǎ yìn jī) = Mesin Printer

公司又买了一台新的打印机 Gōngsī yòu mǎile yī táixīn de dǎyìnjī Perusahaan beli printer baru kembali.

18. 复印机 (fù yìn jī) = Mesin Foto copy / Foto copy

你会不会用复印机? nǐ huì bu huì yòng fù yìn jī Apa kamu dapat memakai mesin foto copy?

19. 会议 (huì yì) = Rapat

今天下午三点我们跟李经理有会议 Jīntiān xiàwǔ sān diǎn wǒmen gēn lǐ jīng lǐ yǒu huìyì Ini hari jam 3 sore, kami ada rapat bersama manajer lee.

20. 谈生意 (tán shēng yì) = mengulas bisnis / mengulas bisnis

张经理喜欢一边喝茶一边谈生意 Zhāng jīng lǐ xǐhuān yībiān hē chá yībiān tán shēngyì Manajer Zhang sukai sekalian minum teh sekalian mengulas bisnis.

21. 成交交易 (chéng jiāo jiāo yì) = hasilkan persetujuan

我们终于成交交易。 wǒ mén zhōng yú chéng jiāo jiāo yì kami pada akhirnya sukses membuat persetujuan

22. 处理问题 (chǔ lǐ wèn tí) = tangani permasalahan / menuntaskan permasalahan

黄秘书出去处理一些问题 Huáng mìshū chūqù chǔlǐ yīxiē wèntí Sekretaris Huang keluar untuk menuntaskan beberapa permasalahan

23. 会计 (kuài jì) = Akuntan

他哥哥的工作是当会计 Tā gēgē de gōngzuò shì dāng kuàijì Tugas abang ia sebagai akuntan.

24. 人事处 (rén shì chù) = Sisi Personalia

以前,我是作人事处的。 yǐ qián,wǒ shì zuò rén shì chù de Dahulu saya bekerja pada bagian personalia.

25. 营销 (yíng xiāo) = Marketing

这家公司的营销部门很有效率 Zhè jiā gōngsī de yíngxiāo bùmén hěn yǒu xiàolǜ Sisi marketing perusahaan ini sangat efektif

Baca Juga

Nama Nama Minuman

#Belajar Bahasa Mandarin Penyedap Rasa

Bahasa Mandarin Penyedap Rasa

Dajia hao. Pada artikel kali ini, kita akan mengulas nama-nama kosakata bumbu dapur dan bahasa mandarin penyedap rasa.

Bahasa Mandarin Penyedap Rasa

Apa antara kalian ada yang sukai turun ke dapur untuk mengolah makanan kegemaran kalian? Apa ada yang masih bimbang tidak dapat membandingkan mana yang garam, mana gula dan mana micin? Haha… atau yang lebih susah kembali, dapatkah kalian membandingkan mana yang jahe, mana lengkuas, mana kunyit dan mana yang kencur?

a. Kosakata Mandarin mengenai Bumbu-Bumbu Dapur ( Chinese Vocabulary about Spices)

姜(jiāng) = Jahe (Ginger) 姜黄(jiāng huáng) = Kunyit (Turmeric) 肉桂(ròu guì) = Kayu Manis (Cinnamon)

南姜(nán jiāng) = Lengkuas ( Gingerplant, the galangale) 沙姜(shā jiāng) = Kencur (Greater galangale) 胡椒粒(hú jiāo lì)= Biji Merica (Peppercorn)

胡椒粉(hú jiāo fěn) = Bubuk Merica ( Pepper Powder) 黑胡椒 (hēi hú jiāo) = Merica Hitam (Blackpepper) 白胡椒 (bái hú jiāo) = Merica Putih ( Whitepepper)

芫荽(yán suī) = Ketumbar (Coriander) 香茅 (xiāng máo) 柠檬草(níng méng cǎo = Serei (Lemongrass) 丁香(dīng xiāng) = Cengkeh (Clove)

咖喱粉(gā lí fěn) = Bubuk Kari (Curry Powder) 辣椒粉(là jiāo fěn) = Bubuk Cabai ( Chili Powder) 香草(xiāng cǎo) = Vanilla (Vanilla)

莳萝叶(shí luó yè) = Biji Dill (Dill weeds) 肉豆蔻(ròu dòu kòu) = Biji Pala (Nutmeg) 孜然(zī rán) = Jinten (Cumin)

多香果(duō xiāng guǒ) = Lada Jamaica (Allspice) 葫芦巴(hú lu bā)= Kelabat (Fenugreek) 大料(dà liào) = Adas Manis (Star Anise)

茴香(huí xiāng) = Adas (Fennel) 细香葱(xì xiāng cōng) = Lokio (Chives) 洋蔥(yáng cōng)= Bawang bombay (Spring Onion)

大蒜 (dà suàn) = Bawang Putih (Garlic)

紅蔥(hóng cōng) = Bawang Merah (Onion)

蔥(cōng)= Bawang prei (Scallion)

芥末(jiè mò) = Mustard (Mustard) 百里香(bǎi lǐ xiāng) = Thyme (Thyme) 牛至(niú zhì) = Oregano (Oregano)

八角(bā jiǎo) = Bunga Lawang (Star Anise) 芝麻(zhī ma) = Biji Wijen (Sesame)

罗望子(luó wàng zǐ) = Asam Jawa (Tamarind) 柠檬叶(níng méng yè) = Daun Lemon (Lemon Leaves)

Baca Juga

Contoh Kalimat Kosakata

b. Kosakata Mandarin mengenai Penyedap Rasa (Chinese Vocabulary about Seasoning)

调味料(tiáo wèi liào) = Bumbu Penyedap Rasa (Seasoning) 糖 (táng) = Gula (Sugar) 白糖 (bái táng) = Gula pasir putih (White Sugar)

紅糖 (hóng táng) = Gula merah (Brown Sugar)

冰糖 (bīng táng) = Gula Batu (Crystal Sugar)

盐巴 (yán bā) = Garam (Salt)

味噌(wèi zēng) = Bumbu Penyedap Tradisionil Jepang (Miso) 味精(wèi jīng) = Micin (MSG, Vetsin)

醋 (cù) = Cuka (Vinegar)

白醋(bái cù) = Cuka Putih (White Vinegar) 辣椒酱(là jiāo jiàng) = Sambal Cabai (Chili Sauce) 番茄酱 (fān qié jiàng) = Saos Tomat (Tomato Sauce)

豆瓣酱(dòu bàn jiàng) = Sambal Taoco (Fermented broad bean sauce) 蛋黄酱 (dàn huáng jiàng) = Saos Mayones (Mayonnaise) 沙茶酱 (shā chá jiàng) = Saos BBQ (Barbeque Sauce)

海鲜酱(hǎi xiān jiàng) = Saos Seafood (Seafood Sauce) 椰浆(yējiāng) = Santan Kelapa (Coconut Milk) 沙拉油 ( shā lā yóu) = Minyak Sayur ( Cooking Oil)

麻油 (má yóu) = Minyak Wijen (Sesame Oil)

橄榄油(gǎn lǎn yóu) = Minyak Zaitun (Olive Oil) 虾油(xiā yóu) = Minyak Udang (Shrimp Oil)

蚝油(háo yóu) = Sauce Tiram (Oyster Oil) 瓦萨比(wǎ sà bǐ) =Saus Wasabi (Wasabi) 虾膏(xiā gāo) = Sambal Belacan (Shrimp Paste)

醬油( jiàng yóu) = Kecap Asin (Soy Saus)

甜醬油 (tián jiàng yóu) = Kecap Manis (Sweet Soy Saus)

米酒 (mǐ jiǔ) = Arak Beras (Rice Wine)

c.Rasa (Taste) dan Struktur (Texture)

味道(wèi dào) = Rasa (Taste) 口感(kǒu gǎn) = Struktur Makanan (Texture) 甜(tián) = Manis (Sweet)

咸(xián) = Asin (Salty) 酸(suān) = Asam (Sour) 苦(kǔ) = Pahit (Bitter)

辣(là) = Pedas (Spicy) 鲜(xiān) = Fresh (Fresh) 硬(yìng) = Keras (Hard)

软(ruǎn) = Halus (Soft) 脆(cuì) = Gurih (Crunchy) 松脆(sōng cuì)= garing, gampang pecah (Crumbly)

油腻(yóu nì) = Berminyak (Greasy) 糊糊(hú hú) = Lekat (Gooey) QQ = Kenyal

Baca Juga

Lawan Kata Panjang

#Belajar Bahasa Mandarin Ketumbar

Bahasa Mandarin Ketumbar

Dajia hao. Pada artikel kali ini, kita akan mengulas nama-nama kosakata bumbu dapur dan bahasa mandarin ketumbar.

Bahasa Mandarin Ketumbar

Apa antara kalian ada yang sukai turun ke dapur untuk mengolah makanan kegemaran kalian? Apa ada yang masih bimbang tidak dapat membandingkan mana yang garam, mana gula dan mana micin? Haha… atau yang lebih susah kembali, dapatkah kalian membandingkan mana yang jahe, mana lengkuas, mana kunyit dan mana yang kencur?

a. Kosakata Mandarin mengenai Bumbu-Bumbu Dapur ( Chinese Vocabulary about Spices)

姜(jiāng) = Jahe (Ginger) 姜黄(jiāng huáng) = Kunyit (Turmeric) 肉桂(ròu guì) = Kayu Manis (Cinnamon)

南姜(nán jiāng) = Lengkuas ( Gingerplant, the galangale) 沙姜(shā jiāng) = Kencur (Greater galangale) 胡椒粒(hú jiāo lì)= Biji Merica (Peppercorn)

胡椒粉(hú jiāo fěn) = Bubuk Merica ( Pepper Powder) 黑胡椒 (hēi hú jiāo) = Merica Hitam (Blackpepper) 白胡椒 (bái hú jiāo) = Merica Putih ( Whitepepper)

芫荽(yán suī) = Ketumbar (Coriander) 香茅 (xiāng máo) 柠檬草(níng méng cǎo = Serei (Lemongrass) 丁香(dīng xiāng) = Cengkeh (Clove)

咖喱粉(gā lí fěn) = Bubuk Kari (Curry Powder) 辣椒粉(là jiāo fěn) = Bubuk Cabai ( Chili Powder) 香草(xiāng cǎo) = Vanilla (Vanilla)

莳萝叶(shí luó yè) = Biji Dill (Dill weeds) 肉豆蔻(ròu dòu kòu) = Biji Pala (Nutmeg) 孜然(zī rán) = Jinten (Cumin)

多香果(duō xiāng guǒ) = Lada Jamaica (Allspice) 葫芦巴(hú lu bā)= Kelabat (Fenugreek) 大料(dà liào) = Adas Manis (Star Anise)

茴香(huí xiāng) = Adas (Fennel) 细香葱(xì xiāng cōng) = Lokio (Chives) 洋蔥(yáng cōng)= Bawang bombay (Spring Onion)

大蒜 (dà suàn) = Bawang Putih (Garlic)

紅蔥(hóng cōng) = Bawang Merah (Onion)

蔥(cōng)= Bawang prei (Scallion)

芥末(jiè mò) = Mustard (Mustard) 百里香(bǎi lǐ xiāng) = Thyme (Thyme) 牛至(niú zhì) = Oregano (Oregano)

八角(bā jiǎo) = Bunga Lawang (Star Anise) 芝麻(zhī ma) = Biji Wijen (Sesame)

罗望子(luó wàng zǐ) = Asam Jawa (Tamarind) 柠檬叶(níng méng yè) = Daun Lemon (Lemon Leaves)

Baca Juga

Lawan Kata Panjang

b. Kosakata Mandarin mengenai Penyedap Rasa (Chinese Vocabulary about Seasoning)

调味料(tiáo wèi liào) = Bumbu Penyedap Rasa (Seasoning) 糖 (táng) = Gula (Sugar) 白糖 (bái táng) = Gula pasir putih (White Sugar)

紅糖 (hóng táng) = Gula merah (Brown Sugar)

冰糖 (bīng táng) = Gula Batu (Crystal Sugar)

盐巴 (yán bā) = Garam (Salt)

味噌(wèi zēng) = Bumbu Penyedap Tradisionil Jepang (Miso) 味精(wèi jīng) = Micin (MSG, Vetsin)

醋 (cù) = Cuka (Vinegar)

白醋(bái cù) = Cuka Putih (White Vinegar) 辣椒酱(là jiāo jiàng) = Sambal Cabai (Chili Sauce) 番茄酱 (fān qié jiàng) = Saos Tomat (Tomato Sauce)

豆瓣酱(dòu bàn jiàng) = Sambal Taoco (Fermented broad bean sauce) 蛋黄酱 (dàn huáng jiàng) = Saos Mayones (Mayonnaise) 沙茶酱 (shā chá jiàng) = Saos BBQ (Barbeque Sauce)

海鲜酱(hǎi xiān jiàng) = Saos Seafood (Seafood Sauce) 椰浆(yējiāng) = Santan Kelapa (Coconut Milk) 沙拉油 ( shā lā yóu) = Minyak Sayur ( Cooking Oil)

麻油 (má yóu) = Minyak Wijen (Sesame Oil)

橄榄油(gǎn lǎn yóu) = Minyak Zaitun (Olive Oil) 虾油(xiā yóu) = Minyak Udang (Shrimp Oil)

蚝油(háo yóu) = Sauce Tiram (Oyster Oil) 瓦萨比(wǎ sà bǐ) =Saus Wasabi (Wasabi) 虾膏(xiā gāo) = Sambal Belacan (Shrimp Paste)

醬油( jiàng yóu) = Kecap Asin (Soy Saus)

甜醬油 (tián jiàng yóu) = Kecap Manis (Sweet Soy Saus)

米酒 (mǐ jiǔ) = Arak Beras (Rice Wine)

c.Rasa (Taste) dan Struktur (Texture)

味道(wèi dào) = Rasa (Taste) 口感(kǒu gǎn) = Struktur Makanan (Texture) 甜(tián) = Manis (Sweet)

咸(xián) = Asin (Salty) 酸(suān) = Asam (Sour) 苦(kǔ) = Pahit (Bitter)

辣(là) = Pedas (Spicy) 鲜(xiān) = Fresh (Fresh) 硬(yìng) = Keras (Hard)

软(ruǎn) = Halus (Soft) 脆(cuì) = Gurih (Crunchy) 松脆(sōng cuì)= garing, gampang pecah (Crumbly)

油腻(yóu nì) = Berminyak (Greasy) 糊糊(hú hú) = Lekat (Gooey) QQ = Kenyal

Baca Juga

Contoh Kalimat Kosakata

#Belajar Kalimat Izin Sakit

Urutan Shio China

Dajia hao sobat Beijing Institute Pare. Kali ini saya ingin membahas Kalimat Izin Sakit dalam bahasa mandarin.

Kalimat Izin Sakit

Pada topik kali ini kita akan mengulas bagaimana menulis surat izin sakit dalam bahasa Mandarin. Ada banyak hal yang harus jadi perhatian dalam menulis surat izin sakit dalam bahasa Mandarin seperti susunan surat yang terang (terbagi dalam pembuka, isi dan penutup surat), masukkan argumen anda mengapa ingin minta izin dan pakai bahasa yang santun.

Berikut ini ialah beberapa langkah untuk menulis surat izin dalam bahasa mandarin.

Pertama: mulai dengan memberikan salam ke guru yang akan kita minta ijinnya.

Misalkan

尊敬的陈老师. 您好!zūnjìng de chén lǎoshī。 nín hǎo!

Guru chen yang terhormat. halo

Ke-2 : kenalkan diri kamu, nama dan dari kelas apa dan jalur apa.

Ke-3 : beritahu argumen anda ingin meminta izin sakit

Baca Juga

Kosakata Telepon Mandarin

Contoh

今天因感冒发烧不能到学校上课(Jīntiān yīn gǎnmào fāshāo bùnéng dào xuéxiào shàngkè)

Hari ini karena flu dan batuk tidak bisa pergi belajar pada sekolah.

Ke-4 : tulislah berapakah hari kamu akan minta izin dan tidak boleh lupakan berterima kasih sebagai penutup surat.

Ke-5 : tulislah nama kamu yang akan meminta izin dan masukkanlah tanggal surat izin dicatat.

Berikut ini ialah contoh surat izin sakit dalam bahasa mandarin.

学生请假条

尊敬的陈老师

您好! 我是八年级的陈小明。 今天因感冒发烧不能到学校上课。请假时间诗丛8月25日到8月28日。 特此请假。 请批准。谢谢您。

请假人: 陈小明

2019年 8 月24 日

xuéshēng qǐngjià tiáo

zūnjìng de chén lǎoshī

nín hǎo! Wǒ shì bā niánjí de chénxiǎomíng. Jīntiān yīn gǎnmào fāshāo bùnéng dào xuéxiào shàngkè. qǐngjià shíjiān shī cóng 8 yuè 25 rì dào 8 yuè 28 rì. Tècǐ qǐngjià. Qǐng pīzhǔn. Xièxiè nín.

qǐngjià rén: Chénxiǎomíng

2019 nián 8 yuè 24 rì

Makna dalam bahasa Indonesia

Surat Izin Pelajar

Guru Chen yang terhormat

Halo! Saya Chen Xiaoming dari kelas delapan. Saya tidak dapat ke sekolah hari ini karena batuk dan pilek. Waktu izin dari 25 Agustus sampai 28 Agustus. Dengan ini meminta izin sakit. Minta disepakati. Terima kasih

Pemohon: Chen Xiaoming

24 Agustus 2019

Baca Juga

Bebek Mandarin

#Belajar Surat Izin Tidak Sekolah

Surat Izin Tidak Sekolah

Dajia hao sobat Beijing Institute Pare. Kali ini saya ingin membahas cara menulis surat izin tidak sekolah dalam bahasa mandarin.

Surat Izin Tidak Sekolah

Pada topik kali ini kita akan mengulas bagaimana menulis surat izin sakit dalam bahasa Mandarin. Ada banyak hal yang harus jadi perhatian dalam menulis surat izin sakit dalam bahasa Mandarin seperti susunan surat yang terang (terbagi dalam pembuka, isi dan penutup surat), masukkan argumen anda mengapa ingin minta izin dan pakai bahasa yang santun.

Berikut ini ialah beberapa langkah untuk menulis surat izin dalam bahasa mandarin.

Pertama: mulai dengan memberikan salam ke guru yang akan kita minta ijinnya.

Misalkan

尊敬的陈老师. 您好!zūnjìng de chén lǎoshī。 nín hǎo!

Guru chen yang terhormat. halo

Ke-2 : kenalkan diri kamu, nama dan dari kelas apa dan jalur apa.

Ke-3 : beritahu argumen anda ingin meminta izin sakit

Baca Juga

Kosakata Telepon Mandarin

Contoh

今天因感冒发烧不能到学校上课(Jīntiān yīn gǎnmào fāshāo bùnéng dào xuéxiào shàngkè)

Hari ini karena flu dan batuk tidak bisa pergi belajar pada sekolah.

Ke-4 : tulislah berapakah hari kamu akan minta izin dan tidak boleh lupakan berterima kasih sebagai penutup surat.

Ke-5 : tulislah nama kamu yang akan meminta izin dan masukkanlah tanggal surat izin dicatat.

Berikut ini ialah contoh surat izin sakit dalam bahasa mandarin.

学生请假条

尊敬的陈老师

您好! 我是八年级的陈小明。 今天因感冒发烧不能到学校上课。请假时间诗丛8月25日到8月28日。 特此请假。 请批准。谢谢您。

请假人: 陈小明

2019年 8 月24 日

xuéshēng qǐngjià tiáo

zūnjìng de chén lǎoshī

nín hǎo! Wǒ shì bā niánjí de chénxiǎomíng. Jīntiān yīn gǎnmào fāshāo bùnéng dào xuéxiào shàngkè. qǐngjià shíjiān shī cóng 8 yuè 25 rì dào 8 yuè 28 rì. Tècǐ qǐngjià. Qǐng pīzhǔn. Xièxiè nín.

qǐngjià rén: Chénxiǎomíng

2019 nián 8 yuè 24 rì

Makna dalam bahasa Indonesia

Surat Izin Pelajar

Guru Chen yang terhormat

Halo! Saya Chen Xiaoming dari kelas delapan. Saya tidak dapat ke sekolah hari ini karena batuk dan pilek. Waktu izin dari 25 Agustus sampai 28 Agustus. Dengan ini meminta izin sakit. Minta disepakati. Terima kasih

Pemohon: Chen Xiaoming

24 Agustus 2019

Baca Juga

Bebek Mandarin

#Belajar Bahasa Mandarin Izin Sakit

Bahasa Mandarin Izin Sakit

Dajia hao sobat Beijing Institute Pare. Kali ini saya ingin membahas cara menulis surat bahasa mandarin izin sakit. Disimak ya!

Bahasa Mandarin Izin Sakit

Pada topik kali ini kita akan mengulas bagaimana menulis surat izin sakit dalam bahasa Mandarin. Ada banyak hal yang harus jadi perhatian dalam menulis surat izin sakit dalam bahasa Mandarin seperti susunan surat yang terang (terbagi dalam pembuka, isi dan penutup surat), masukkan argumen anda mengapa ingin minta izin dan pakai bahasa yang santun.

Berikut ini ialah beberapa langkah untuk menulis surat izin dalam bahasa mandarin.

Pertama: mulai dengan memberikan salam ke guru yang akan kita minta ijinnya.

Misalkan

尊敬的陈老师. 您好!zūnjìng de chén lǎoshī。 nín hǎo!

Guru chen yang terhormat. halo

Ke-2 : kenalkan diri kamu, nama dan dari kelas apa dan jalur apa.

Ke-3 : beritahu argumen anda ingin meminta izin sakit

Baca Juga

Bebek Mandarin

Contoh

今天因感冒发烧不能到学校上课(Jīntiān yīn gǎnmào fāshāo bùnéng dào xuéxiào shàngkè)

Hari ini karena flu dan batuk tidak bisa pergi belajar pada sekolah.

Ke-4 : tulislah berapakah hari kamu akan minta izin dan tidak boleh lupakan berterima kasih sebagai penutup surat.

Ke-5 : tulislah nama kamu yang akan meminta izin dan masukkanlah tanggal surat izin dicatat.

Berikut ini ialah contoh surat izin sakit dalam bahasa mandarin.

学生请假条

尊敬的陈老师

您好! 我是八年级的陈小明。 今天因感冒发烧不能到学校上课。请假时间诗丛8月25日到8月28日。 特此请假。 请批准。谢谢您。

请假人: 陈小明

2019年 8 月24 日

xuéshēng qǐngjià tiáo

zūnjìng de chén lǎoshī

nín hǎo! Wǒ shì bā niánjí de chénxiǎomíng. Jīntiān yīn gǎnmào fāshāo bùnéng dào xuéxiào shàngkè. qǐngjià shíjiān shī cóng 8 yuè 25 rì dào 8 yuè 28 rì. Tècǐ qǐngjià. Qǐng pīzhǔn. Xièxiè nín.

qǐngjià rén: Chénxiǎomíng

2019 nián 8 yuè 24 rì

Makna dalam bahasa Indonesia

Surat Izin Pelajar

Guru Chen yang terhormat

Halo! Saya Chen Xiaoming dari kelas delapan. Saya tidak dapat ke sekolah hari ini karena batuk dan pilek. Waktu izin dari 25 Agustus sampai 28 Agustus. Dengan ini meminta izin sakit. Minta disepakati. Terima kasih

Pemohon: Chen Xiaoming

24 Agustus 2019

Baca Juga

Kosakata Telepon Mandarin