#Belajar Bahasa Mandarin Kumbang

Bahasa Mandarin Kumbang

Dajia Hao teman-teman Beijing Institute Pare. Kita akan belajar bahasa mandarin kumbang sekaligus belajar bahasa mandarinnya.

Bahasa Mandarin Kumbang

1.Kosakata Mandarin tentang Nama-nama Serangga

蝴蝶(hú dié) = Kupu-Kupu (Butterfly) 蜻蜓(qīng tíng) = Capung (Dragonfly) 蜜蜂(mìfēng) = Lebah (Bee) 苍蝇(cāng yíng) = Lalat (Fly)

蝙蝠(biān fú) = Kelelawar (Bat) 甲虫(jiǎ chóng) = Kumbang(Beetle) 蚱蜢(zhà měng) =Belalang (Grasshopper) 蝗虫(huáng chóng) = Belalang Antena Pendek (Locust)

蟋蟀(xī shuài) = Jangkrik (Cricket) 熊蜂(xióng fēng) = Tawon Kumbang (Bumblebee) 黄蜂(huáng fēng) = Tawon (Wasp) 瓢虫(piáo chóng) = Kumbang Kepit (Ladybug)

锹形虫(qiāo xíng chóng) = Kumbang Rusa (Stag beetle) 蝉(chán) = Tonggeret (Cicada) 尺蠖(chǐ huò) = Sejenis Cacing (Inchworm) 蚂蚁(mǎ yǐ) = Semut (Ant)

蜘蛛(zhī zhū) = Laba-Laba (Spider) 狼蛛(láng zhū) = Tarantula 萤火虫(yíng huǒ chóng) = Kunang-Kunang (Firefly) 蚊子(wén zi) = Nyamuk (Mosquito)

虫(chóng) = Ulat (Worm) 毛虫(máo chóng) = Ulat Bulu (Catterpilar) 蚯蚓(qiū yǐn) = Cacing Tanah (Earthworm) 竹节虫目(zhú jié chóng mù) = Serangga Bambu (Stick bug)

Baca Juga

Pakaian Tradisional Singapura

螳螂(táng láng) = Walang Kekek (Praying Mantis) 蛾(é) = Ngengat (Moth) 跳蚤(tiào zǎo) = Kutu lompat (Flea) 虱(shī) = Kutu (suka merayap) (Louse)

白蚁(bái yǐ) = Rayap (termite) 蝎子(xiē zi) = Kalajengking (Scorpion) 蜈蚣(wú gōng) = Lipan (Centipede) 千足虫(qiān zú chóng) = Ulat Kaki Seribu (Millipede)

蜱(pí) = Caplak / Sejenis kutu (Tick) 蜱螨亚纲(pí mǎn yǎ gāng) = Tungau (Acari) 稻飞虱(dào fēi shī) = Wereng (Planthopper)

兜虫亚科(dōu chóng yà kē) = Kumbang Badak/ Kumbang Tanduk (Rhinoceros Beetles) 叶䗛(yè xiū) = Serangga Daun (Leaf Insect)

2.Kalimat Berguna (Useful Sentences)

蚂蚁可以举起是它们身体10倍到50倍重的东西。 Mǎyǐ kěyǐ jǔ qǐ shì tāmen shēntǐ 10 bèi dào 50 bèi zhòng de dōngxī. Ants can lift 10 to 50 times their body weight. Semut bisa mengangkat barang yang beratnya 10 sampai 50 kali berat badan mereka

晚上时,你可以在这里看到萤火虫飞来飞去,真漂亮 Wǎnshàng shí, nǐ kěyǐ zài zhèlǐ kàn dào yínghuǒchóng fēi lái fēi qù, zhēn piàoliang At night, you can see the fireflies flying here, so beautiful Pas malam hari, kamu bisa melihat kunang-kunang  terbang di sini, sangat indah.

蝉正往树上爬。 chán zhèng wǎng shù shàng pá. The cicadas are climbing up the tree. Tenggoret sedang memanjat pohon

你可以在世界上所有地方找到苍蝇,包括南极。 Nǐ kěyǐ zài shìjiè shàng suǒyǒu dìfang zhǎodào cāngying, bāokuò Nánjí You can find a fly almost everywhere in the world, including Antarctica. Kamu bisa menemukan lalat hampir dimana saja di seluruh dunia termasuk benua selatan

蚯蚓在地上挖地道 Qiūyǐn zài dìshàng wā dìdào Earhworm is digging a tunnel under the ground Cacing tanah sedang menggali terowongan di bawah tanah.

Baca Juga

Ucapan Berduka Cita

#Belajar Bahasa Mandarin Serangga

Bahasa Mandarin Serangga

Dajia Hao teman-teman Beijing Institute Pare. Kita akan belajar bahasa mandarin serangga sekaligus belajar bahasa mandarinnya.

Bahasa Mandarin Serangga

1.Kosakata Mandarin tentang Nama-nama Serangga

蝴蝶(hú dié) = Kupu-Kupu (Butterfly) 蜻蜓(qīng tíng) = Capung (Dragonfly) 蜜蜂(mìfēng) = Lebah (Bee) 苍蝇(cāng yíng) = Lalat (Fly)

蝙蝠(biān fú) = Kelelawar (Bat) 甲虫(jiǎ chóng) = Kumbang(Beetle) 蚱蜢(zhà měng) =Belalang (Grasshopper) 蝗虫(huáng chóng) = Belalang Antena Pendek (Locust)

蟋蟀(xī shuài) = Jangkrik (Cricket) 熊蜂(xióng fēng) = Tawon Kumbang (Bumblebee) 黄蜂(huáng fēng) = Tawon (Wasp) 瓢虫(piáo chóng) = Kumbang Kepit (Ladybug)

锹形虫(qiāo xíng chóng) = Kumbang Rusa (Stag beetle) 蝉(chán) = Tonggeret (Cicada) 尺蠖(chǐ huò) = Sejenis Cacing (Inchworm) 蚂蚁(mǎ yǐ) = Semut (Ant)

蜘蛛(zhī zhū) = Laba-Laba (Spider) 狼蛛(láng zhū) = Tarantula 萤火虫(yíng huǒ chóng) = Kunang-Kunang (Firefly) 蚊子(wén zi) = Nyamuk (Mosquito)

虫(chóng) = Ulat (Worm) 毛虫(máo chóng) = Ulat Bulu (Catterpilar) 蚯蚓(qiū yǐn) = Cacing Tanah (Earthworm) 竹节虫目(zhú jié chóng mù) = Serangga Bambu (Stick bug)

Baca Juga

Ucapan Berduka Cita

螳螂(táng láng) = Walang Kekek (Praying Mantis) 蛾(é) = Ngengat (Moth) 跳蚤(tiào zǎo) = Kutu lompat (Flea) 虱(shī) = Kutu (suka merayap) (Louse)

白蚁(bái yǐ) = Rayap (termite) 蝎子(xiē zi) = Kalajengking (Scorpion) 蜈蚣(wú gōng) = Lipan (Centipede) 千足虫(qiān zú chóng) = Ulat Kaki Seribu (Millipede)

蜱(pí) = Caplak / Sejenis kutu (Tick) 蜱螨亚纲(pí mǎn yǎ gāng) = Tungau (Acari) 稻飞虱(dào fēi shī) = Wereng (Planthopper)

兜虫亚科(dōu chóng yà kē) = Kumbang Badak/ Kumbang Tanduk (Rhinoceros Beetles) 叶䗛(yè xiū) = Serangga Daun (Leaf Insect)

2.Kalimat Berguna (Useful Sentences)

蚂蚁可以举起是它们身体10倍到50倍重的东西。 Mǎyǐ kěyǐ jǔ qǐ shì tāmen shēntǐ 10 bèi dào 50 bèi zhòng de dōngxī. Ants can lift 10 to 50 times their body weight. Semut bisa mengangkat barang yang beratnya 10 sampai 50 kali berat badan mereka

晚上时,你可以在这里看到萤火虫飞来飞去,真漂亮 Wǎnshàng shí, nǐ kěyǐ zài zhèlǐ kàn dào yínghuǒchóng fēi lái fēi qù, zhēn piàoliang At night, you can see the fireflies flying here, so beautiful Pas malam hari, kamu bisa melihat kunang-kunang  terbang di sini, sangat indah.

蝉正往树上爬。 chán zhèng wǎng shù shàng pá. The cicadas are climbing up the tree. Tenggoret sedang memanjat pohon

你可以在世界上所有地方找到苍蝇,包括南极。 Nǐ kěyǐ zài shìjiè shàng suǒyǒu dìfang zhǎodào cāngying, bāokuò Nánjí You can find a fly almost everywhere in the world, including Antarctica. Kamu bisa menemukan lalat hampir dimana saja di seluruh dunia termasuk benua selatan

蚯蚓在地上挖地道 Qiūyǐn zài dìshàng wā dìdào Earhworm is digging a tunnel under the ground Cacing tanah sedang menggali terowongan di bawah tanah.

Baca Juga

Pakaian Tradisional Singapura

#Belajar Mata Pelajaran Seni

Mata Pelajaran Seni

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Pada artikel ini saya mau memberi tahu kalian mata pelajaran seni dalam bahasa mandarin.

Mata Pelajaran Seni

a.Kosakata Mandarin mengenai Mata Pelajaran ( Chinese Vocabulary about Subjects)

1.科目(kē mù) = Mata Pelajaran (Subjects) 2.科学(kē xué) = Sains (Science)

3.社会科学 (shè huì kē xué) = IPS (Social Science) 4.自然科学 (zì rán kē xué) = IPA (Nature Science)

5.经济学(jīng jì xué) = Ekonomi (Economy) 6.社会学(shè huì xué) = Sosiologi (Sociology)

7.地理学 (dì lǐ xué) = Geografi (Geography) 8.历史学 (lì shǐ xué) = Riwayat (History)

9.化学 (huà xué) = Kimia (Chemistry) 10.生物学 (shēng wù xué) = Biologi (Biology)

11.物理学 (wù lǐ xué) = Fisika (Physics) 12.数学 (shù xué) = Matematika (Math)

13.美术课(měi shù kè) = Seni (Art) 14.艺术课 (yì shù kè) = Seni (Art)

15.体育课(tǐ yù kè) = Penjas / Olahraga (Physical Education (PE)) 16.宗教教育(zōng jiào jiào yù) = Pengajaran Agama (Religiuson)

17.语言课(yǔ yán kè)= Kelas Bahasa (Language Class) 18.英文(yīng wén) = Bahasa Inggris (English)

19.中文(zhōng wén) = Bahasa Mandarin (Chinese) 20.日文(rì wén) = Bahasa Jepang (Japanesse)

21.阿拉伯文(ā lā bó wén) = Bahasa Arab (Arabic) 22.韩文(hán wén) = Bahasa Korea (Korean)

Mari didalami beberapa benda di sekolah dalam bahasa mandarin di sini (Kosakata Mandarin mengenai Sekolah)

b.Kalimat Bermanfaat (Useful sentences)

你最喜欢的科目是什么? nǐ zuì xǐ huān dí kē mù shì shen me ? What is your favourite subject?

Apa Pelajaran Favoritmu?

你的美术老师是谁? nǐ de měi shù lǎo shī shì sheí ? Who is your art teacher ? Siapakah guru seni kamu?

你为什么喜欢体育? nǐ wéi shí me xǐ huān tǐ yù ? Why do you like P.E? Kenapa kamu sukai pelajaran olahraga?

Baca Juga

Tarian Cina

C. Diskusi (Conversation)

Ken: David,你还好吗? Ken;Are you OK,David? Ken : David , nǐ hái hǎo má ? Ken: David, apa kamu baik saja?

David:不,我不好。星期二我有生物学。 David : bù , wǒ bù hǎo 。 xīng qī èr wǒ yǒu shēng wù xué 。 David:No,I’m not.It’s Tuesday and I have biology. David : tidak, saya tidak bagus. Hari selasa saya ada kelas biologi

Selina:你不喜欢生物学吗? Selina : nǐ bù xǐ huān shēng wù xué má ?

Selina:And you don’t like biology? Selina: Apa kamu tidak sukai biologi?

David:不,很无聊 David : bù , hěn wú liáo David:No.It’s so boring. David: tidak, benar-benar menjemukan.

Ken:那么你最喜欢的科目是什么? Ken : nà me nǐ zuì xǐ huān de kē mù shì shí me ? Ken:So,what’s your favourite subject? Ken: jika demikian, apa mata pelajaran favoritmu?

David:哦,历史!这很有趣,我喜欢星期五,因为我们有早晨有历史课。Selina你呢? David : ó , lì shǐ ! zhè hěn yǒu qù , wǒ xǐ huān xīng qī wǔ , yīn wéi wǒ mén yǒu zǎo chén yǒu lì shǐ kè 。 Selina nǐ ne? David :Oh,history!It’s such fun.I love Friday because we have history in the morning. How about you,Selina? David: riwayat ! ini benar-benar membahagiakan. Saya sukai hari jumat karena kami ada kelas riwayat pada pagi hari. Bagaimana dengan kamu Selina?

Selina:我想是艺术,真的很放松。 Selina : wǒ xiǎng shì yì shù , zhēn de hěn fàng sōng 。 Selina:Art,I guess.It’s really relaxing. Selina: saya anggap seni, karena benar-benar rileks.

David,什么时候有艺术课? David , shí me shí hòu yǒu yì shù kè ? David: When do you have art? David : Kapa ada pelajaran seni?

Selina:星期一和星期三。Ken, 那你怎么样?你最喜欢的科目是什么? Selina : xīng qī yī hé xīng qī sān 。 Ken , nà nǐ zěn me yàng ? nǐ zuì xǐ huān de kē mù shì shí me? Selina:On Monday and Wednesday.How about you,Ken?What’s your favourite subject? Selina: hari senin dan hari rabu. Ken, bagaimana dengan kamu? Apa pelajaran favoritmu?

Ken:科学。真的很有趣,今天下午我有科学课。 Ken : kē xué 。 zhēn de hěn yǒu qù , jīn tiān xià wǔ wǒ yǒu kē xué kè 。 Ken:Science.It’s really interesting.I have science class this afternoon. Ken: Sains, ini bagus sekali. Sore ini hari, saya ada kelas sains.

Baca Juga

Bahasa Mandarin Jangkrik

#Belajar Pelajaran Bahasa Inggris

Pelajaran Bahasa Inggris

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Pada artikel ini saya mau memberi tahu kalian pelajaran bahasa inggris bahasa mandarin.

Pelajaran Bahasa Inggris

a.Kosakata Mandarin mengenai Mata Pelajaran ( Chinese Vocabulary about Subjects)

1.科目(kē mù) = Mata Pelajaran (Subjects) 2.科学(kē xué) = Sains (Science)

3.社会科学 (shè huì kē xué) = IPS (Social Science) 4.自然科学 (zì rán kē xué) = IPA (Nature Science)

5.经济学(jīng jì xué) = Ekonomi (Economy) 6.社会学(shè huì xué) = Sosiologi (Sociology)

7.地理学 (dì lǐ xué) = Geografi (Geography) 8.历史学 (lì shǐ xué) = Riwayat (History)

9.化学 (huà xué) = Kimia (Chemistry) 10.生物学 (shēng wù xué) = Biologi (Biology)

11.物理学 (wù lǐ xué) = Fisika (Physics) 12.数学 (shù xué) = Matematika (Math)

13.美术课(měi shù kè) = Seni (Art) 14.艺术课 (yì shù kè) = Seni (Art)

15.体育课(tǐ yù kè) = Penjas / Olahraga (Physical Education (PE)) 16.宗教教育(zōng jiào jiào yù) = Pengajaran Agama (Religiuson)

17.语言课(yǔ yán kè)= Kelas Bahasa (Language Class) 18.英文(yīng wén) = Bahasa Inggris (English)

19.中文(zhōng wén) = Bahasa Mandarin (Chinese) 20.日文(rì wén) = Bahasa Jepang (Japanesse)

21.阿拉伯文(ā lā bó wén) = Bahasa Arab (Arabic) 22.韩文(hán wén) = Bahasa Korea (Korean)

Mari didalami beberapa benda di sekolah dalam bahasa mandarin di sini (Kosakata Mandarin mengenai Sekolah)

b.Kalimat Bermanfaat (Useful sentences)

你最喜欢的科目是什么? nǐ zuì xǐ huān dí kē mù shì shen me ? What is your favourite subject?

Apa Pelajaran Favoritmu?

你的美术老师是谁? nǐ de měi shù lǎo shī shì sheí ? Who is your art teacher ? Siapakah guru seni kamu?

你为什么喜欢体育? nǐ wéi shí me xǐ huān tǐ yù ? Why do you like P.E? Kenapa kamu sukai pelajaran olahraga?

Baca Juga

Bahasa Mandarin Jangkrik

C. Diskusi (Conversation)

Ken: David,你还好吗? Ken;Are you OK,David? Ken : David , nǐ hái hǎo má ? Ken: David, apa kamu baik saja?

David:不,我不好。星期二我有生物学。 David : bù , wǒ bù hǎo 。 xīng qī èr wǒ yǒu shēng wù xué 。 David:No,I’m not.It’s Tuesday and I have biology. David : tidak, saya tidak bagus. Hari selasa saya ada kelas biologi

Selina:你不喜欢生物学吗? Selina : nǐ bù xǐ huān shēng wù xué má ?

Selina:And you don’t like biology? Selina: Apa kamu tidak sukai biologi?

David:不,很无聊 David : bù , hěn wú liáo David:No.It’s so boring. David: tidak, benar-benar menjemukan.

Ken:那么你最喜欢的科目是什么? Ken : nà me nǐ zuì xǐ huān de kē mù shì shí me ? Ken:So,what’s your favourite subject? Ken: jika demikian, apa mata pelajaran favoritmu?

David:哦,历史!这很有趣,我喜欢星期五,因为我们有早晨有历史课。Selina你呢? David : ó , lì shǐ ! zhè hěn yǒu qù , wǒ xǐ huān xīng qī wǔ , yīn wéi wǒ mén yǒu zǎo chén yǒu lì shǐ kè 。 Selina nǐ ne? David :Oh,history!It’s such fun.I love Friday because we have history in the morning. How about you,Selina? David: riwayat ! ini benar-benar membahagiakan. Saya sukai hari jumat karena kami ada kelas riwayat pada pagi hari. Bagaimana dengan kamu Selina?

Selina:我想是艺术,真的很放松。 Selina : wǒ xiǎng shì yì shù , zhēn de hěn fàng sōng 。 Selina:Art,I guess.It’s really relaxing. Selina: saya anggap seni, karena benar-benar rileks.

David,什么时候有艺术课? David , shí me shí hòu yǒu yì shù kè ? David: When do you have art? David : Kapa ada pelajaran seni?

Selina:星期一和星期三。Ken, 那你怎么样?你最喜欢的科目是什么? Selina : xīng qī yī hé xīng qī sān 。 Ken , nà nǐ zěn me yàng ? nǐ zuì xǐ huān de kē mù shì shí me? Selina:On Monday and Wednesday.How about you,Ken?What’s your favourite subject? Selina: hari senin dan hari rabu. Ken, bagaimana dengan kamu? Apa pelajaran favoritmu?

Ken:科学。真的很有趣,今天下午我有科学课。 Ken : kē xué 。 zhēn de hěn yǒu qù , jīn tiān xià wǔ wǒ yǒu kē xué kè 。 Ken:Science.It’s really interesting.I have science class this afternoon. Ken: Sains, ini bagus sekali. Sore ini hari, saya ada kelas sains.

Baca Juga

Tarian Cina

#Belajar Selamat Tahun Baru

Selamat Tahun Baru

Dajia hao sobat Beijing Institute Pare. Kali ini kita akan membahas selamat tahun baru bahasa mandarin. Selamat belajar semuanya!

Selamat Tahun Baru

a. Perkataan Selamat Tahun Baru Imlek dalam Bahasa Mandarin (Chinese New Year Greeting)

新年祝福语(xīn nián zhù fú yǔ) Chinese New Year Saying and Greetings Perkataan Selamat Tahun Baru Imlek dalam Mandarin

1.鸡年大吉 (jínián dàjí) Lots of luck for this Rooster year Semoga banyak memiliki peruntungan di tahun ayam

2.鸡年吉祥(Jínián jíxiáng) Good luck for this Rooster year Selamat untung di tahun ayam

3.新年快乐(xīnnián kuàilè) Bahagia New Year Selamat Tahun Baru

4.春节快乐(chūnjié kuàilè) Bahagia Spring Festival Sepanjang Festival Musim Semi

5.财源滚滚(cái yuán gǔn gǔn) Keuntungans pour in from all sides Kekayaan tiba banyak ruah

6.年年有余(niánnián yǒuyú) Surplus year-after-year Semoga berpenghasilan/rezeki banyak ruah tahun ke tahun

7.心想事成(xīnxiǎng shì chéng) May all your wishes come true Semoga semua mimpi jadi realita

8.大吉大利(dàjí dàlì) Lots of luck and keuntungans Semoga banyak peruntungan dan rezeki

9.恭喜发财(gōngxǐ fācái) Happiness and prosperity Semoga bahagia dan semakin bertambah makmur

10.财源广进(cáiyuán guǎngjìn) Enter broadly wealth’s source Semoga sumber pendapatan makin banyak ruah

11.事业有成(shìyè yǒuchéng) Success in your career Semoga sukses di kariernya

12.步步高升(bùbù gāoshēng) Promotions at every tahap Semoga kariernya makin naik

13.一帆风顺(yīfān fēngshùn) May your life go smoothly Semoga hidupnya jalan secara lancar

14.生意兴隆(Shēngyì xīnglóng) Prosperous business Semoganya usahanya semakin jaya

15.学习进步(xuéxí jìnbù) Progress in studies Semoga pengajarannya semakin sukses

16.身体健康(shēntǐ jiànkāng) Have a good health Semoga sehat selalu

17.龙马精神(lóng mǎ jīngshén) The spirit of the dragon and horse Semoga mempunyai semangat seperti naga dan kuda

Baca Juga

Mata Pelajaran Bahasa Mandarin

Catatan: Don’t forget of to say 祝你(zhù nǐ / mean “wish you”) in every greeting Janganlah lupa untuk menambah kata祝你(zhù nǐ / maknanya “semoga kamu”) setiap perkataan salam

For example : *I want to wish you bahagia chinese new year saya ingin ucapkan semoga kamu bahagia di tahun baru 祝你新年快乐(zhù nǐ xīnnián kuàilè).

*I want to wish you, success in your career Saya ingin ucapkan semoga sukses di kariernya 祝你事业有成(zhù nǐ shìyè yǒuchéng)

b. Diskusi (Conversation)

你能给我讲一些关于春节的事吗? nǐ néng gěi wǒ jiǎng yī xiē guān yú chūn jié de shì má ? A:Can you tell me something about Spring Festival? A: apa kamu dapat menerangkan suatu hal mengenai imlek ke saya

当然可以。我们中文叫”春节”。它是中国最大的传统节曰。 dāng rán kě yǐ 。 wǒ mén zhōng wén jiào ” chūn jié ” 。 tā shì zhōng guó zuì dà dí chuán tǒng jié yuē 。 B:Sure. We call the Spring Festival Chunjie in Chinese. It is the biggest traditional Chinese festival. B: sudah pasti, dengan bahasa mandarin imlek disebutkan “chun jie”. Ini ialah festival tradisionil tionghoa terbesar

你们是怎样庆祝新年的? nǐ mén shì zěn yàng qìng zhù xīn nián de ? A:How do you celebrate it? A: Bagaimana kalian rayakannya?

我们通常以丰盛的合家宴和鞭炮来庆祝新年。除夕夜人们在家与家人和亲友共进晚餐。大年初一就出去给亲戚拜年。 wǒ mén tōng cháng yǐ fēng shèng de hé jiā yàn hé biān páo lái qìng zhù xīn nián 。 chú xī yè rén mén zài jiā yǔ jiā rén hé qīn yǒu gòng jìn wǎn cān 。 dà nián chū yī jiù chū qù gěi qīn qī bài nián 。

B:We usually have the celebration with feasts and firecrackers. The new year’s eve is for feasting at home with famili members and very close friends. The first day of the Spring Festival we will make New Year calls on famili relatives. B: kami umumnya rayakan dengan makan besar dengan keluarga dan menghidupkan mercon. Malam imlek, semua bagian keluarga dan sahabat bergabung makan bersama, hari awal imlek kami kan keluar ke rumah saudara untuk bersilahturami.

带点礼物去吗? dài diǎn lǐ wù qù má ? A:Do you bring some gifts along? A: Apa bawa hadiah?

当然带。一般给父母和年长的亲戚送点水果、补品之类的东西,见到小孩子就要给压岁钱了。当然,这些都要事先备好。 dāng rán dài 。 yī bān gěi fù mǔ hé nián cháng dí qīn qī sòng diǎn shuǐ guǒ 、 bǔ pǐn zhī lèi dí dōng xī , jiàn dào xiǎo hái zǐ jiù yào gěi yā suì qián liǎo 。 dāng rán , zhè xiē dū yào shì xiān bèi hǎo 。 B:Of course yes. Fruits, medical tonics are often for parents and old relatives and kontan enclosed in a red envelope for the kids. All this, of course, should be well prepared beforehand. B: sudah pasti, umumnya bawa buah, makanan herbal untuk orangtua dan sanak saudara. Anak kecil akan dikasih angpao. Karena itu semuanya harus disiapkan dulu.

我很欣赏你们中国人交流感情的方法。 wǒ hěn xīn shǎng nǐ mén zhōng guó rén jiāo liú gǎn qíng dí fāng fǎ 。 A:I really appreciate the way you Chinese people exchange feelings. A: saya benar-benar menghargai langkah orang tionghua sama-sama share perhatian.

Baca Juga

Nama Hari Bahasa Mandarin

#Bahasa Mandarin Tahun Baru

Bahasa Mandarin Tahun Baru

Dajia hao sobat Beijing Institute Pare. Kali ini kita akan membahas bahasa mandarin tahun baru. Selamat belajar semuanya!

Bahasa Mandarin Tahun Baru

a. Perkataan Selamat Tahun Baru Imlek dalam Bahasa Mandarin (Chinese New Year Greeting)

新年祝福语(xīn nián zhù fú yǔ) Chinese New Year Saying and Greetings Perkataan Selamat Tahun Baru Imlek dalam Mandarin

1.鸡年大吉 (jínián dàjí) Lots of luck for this Rooster year Semoga banyak memiliki peruntungan di tahun ayam

2.鸡年吉祥(Jínián jíxiáng) Good luck for this Rooster year Selamat untung di tahun ayam

3.新年快乐(xīnnián kuàilè) Bahagia New Year Selamat Tahun Baru

4.春节快乐(chūnjié kuàilè) Bahagia Spring Festival Sepanjang Festival Musim Semi

5.财源滚滚(cái yuán gǔn gǔn) Keuntungans pour in from all sides Kekayaan tiba banyak ruah

6.年年有余(niánnián yǒuyú) Surplus year-after-year Semoga berpenghasilan/rezeki banyak ruah tahun ke tahun

7.心想事成(xīnxiǎng shì chéng) May all your wishes come true Semoga semua mimpi jadi realita

8.大吉大利(dàjí dàlì) Lots of luck and keuntungans Semoga banyak peruntungan dan rezeki

9.恭喜发财(gōngxǐ fācái) Happiness and prosperity Semoga bahagia dan semakin bertambah makmur

10.财源广进(cáiyuán guǎngjìn) Enter broadly wealth’s source Semoga sumber pendapatan makin banyak ruah

11.事业有成(shìyè yǒuchéng) Success in your career Semoga sukses di kariernya

12.步步高升(bùbù gāoshēng) Promotions at every tahap Semoga kariernya makin naik

13.一帆风顺(yīfān fēngshùn) May your life go smoothly Semoga hidupnya jalan secara lancar

14.生意兴隆(Shēngyì xīnglóng) Prosperous business Semoganya usahanya semakin jaya

15.学习进步(xuéxí jìnbù) Progress in studies Semoga pengajarannya semakin sukses

16.身体健康(shēntǐ jiànkāng) Have a good health Semoga sehat selalu

17.龙马精神(lóng mǎ jīngshén) The spirit of the dragon and horse Semoga mempunyai semangat seperti naga dan kuda

Baca Juga

Nama Hari Bahasa Mandarin

Catatan: Don’t forget of to say 祝你(zhù nǐ / mean “wish you”) in every greeting Janganlah lupa untuk menambah kata祝你(zhù nǐ / maknanya “semoga kamu”) setiap perkataan salam

For example : *I want to wish you bahagia chinese new year saya ingin ucapkan semoga kamu bahagia di tahun baru 祝你新年快乐(zhù nǐ xīnnián kuàilè).

*I want to wish you, success in your career Saya ingin ucapkan semoga sukses di kariernya 祝你事业有成(zhù nǐ shìyè yǒuchéng)

b. Diskusi (Conversation)

你能给我讲一些关于春节的事吗? nǐ néng gěi wǒ jiǎng yī xiē guān yú chūn jié de shì má ? A:Can you tell me something about Spring Festival? A: apa kamu dapat menerangkan suatu hal mengenai imlek ke saya

当然可以。我们中文叫”春节”。它是中国最大的传统节曰。 dāng rán kě yǐ 。 wǒ mén zhōng wén jiào ” chūn jié ” 。 tā shì zhōng guó zuì dà dí chuán tǒng jié yuē 。 B:Sure. We call the Spring Festival Chunjie in Chinese. It is the biggest traditional Chinese festival. B: sudah pasti, dengan bahasa mandarin imlek disebutkan “chun jie”. Ini ialah festival tradisionil tionghoa terbesar

你们是怎样庆祝新年的? nǐ mén shì zěn yàng qìng zhù xīn nián de ? A:How do you celebrate it? A: Bagaimana kalian rayakannya?

我们通常以丰盛的合家宴和鞭炮来庆祝新年。除夕夜人们在家与家人和亲友共进晚餐。大年初一就出去给亲戚拜年。 wǒ mén tōng cháng yǐ fēng shèng de hé jiā yàn hé biān páo lái qìng zhù xīn nián 。 chú xī yè rén mén zài jiā yǔ jiā rén hé qīn yǒu gòng jìn wǎn cān 。 dà nián chū yī jiù chū qù gěi qīn qī bài nián 。

B:We usually have the celebration with feasts and firecrackers. The new year’s eve is for feasting at home with famili members and very close friends. The first day of the Spring Festival we will make New Year calls on famili relatives. B: kami umumnya rayakan dengan makan besar dengan keluarga dan menghidupkan mercon. Malam imlek, semua bagian keluarga dan sahabat bergabung makan bersama, hari awal imlek kami kan keluar ke rumah saudara untuk bersilahturami.

带点礼物去吗? dài diǎn lǐ wù qù má ? A:Do you bring some gifts along? A: Apa bawa hadiah?

当然带。一般给父母和年长的亲戚送点水果、补品之类的东西,见到小孩子就要给压岁钱了。当然,这些都要事先备好。 dāng rán dài 。 yī bān gěi fù mǔ hé nián cháng dí qīn qī sòng diǎn shuǐ guǒ 、 bǔ pǐn zhī lèi dí dōng xī , jiàn dào xiǎo hái zǐ jiù yào gěi yā suì qián liǎo 。 dāng rán , zhè xiē dū yào shì xiān bèi hǎo 。 B:Of course yes. Fruits, medical tonics are often for parents and old relatives and kontan enclosed in a red envelope for the kids. All this, of course, should be well prepared beforehand. B: sudah pasti, umumnya bawa buah, makanan herbal untuk orangtua dan sanak saudara. Anak kecil akan dikasih angpao. Karena itu semuanya harus disiapkan dulu.

我很欣赏你们中国人交流感情的方法。 wǒ hěn xīn shǎng nǐ mén zhōng guó rén jiāo liú gǎn qíng dí fāng fǎ 。 A:I really appreciate the way you Chinese people exchange feelings. A: saya benar-benar menghargai langkah orang tionghua sama-sama share perhatian.

Baca Juga

Mata Pelajaran Bahasa Mandarin

#Belajar Binatang Air

Binatang Air

Dajia hao, teman-teman Beijing Institute Pare. Kali ini aku mau ngasih tau kalian binatang air dalam bahasa mandarin. Selamat Belajar!

Binatang Air

海星(hǎi xīng) = Bintang Laut (Starfish) 海胆(hǎi dǎn) = Bulu-bulu Babi/Landak Laut (Sea Urchin) 海葵(hǎi kuí) = Anemon Laut (Sea Anemone) 海草(hǎi cǎo) /海菜(hǎi cài) = Rumput Laut (Seaweed)

海带(hǎi dài) = Semacam Rumput Laut (Kelp) 浮游生物(fú yóu shēng wù) = Plankton 乌龟(wū guī)= Penyu (Tortoise) 海龟(hǎi guī) = Kura-Kura Laut (Sea Turtle)

龟(guī)= Kura-kura (Turtle) 鳖(biē) = Labi-labi (Trionychidae) 鳄鱼(È yú) = Buaya (Crocodile) 恒河鳄(héng hé è) = Gavial / Buaya Pemakan Ikan (Gharial)

蝌蚪(kē dǒu) = Berudu (Tadpole) 青蛙(qīng wā) = Katak (Frog) 蛤蟆(há má) = Kodok (Toad) 蜗牛(wō niú) = Siput (Snail)

Baca Juga

Nama Nama Olahraga

章鱼(zhāng yú)= Gurita (Octopus) 花枝(huā zhī)/ 鱿鱼(yóu yú) = Cumi-Cumi (Squid) 墨鱼(mò yú) = Sotong (Cuttlefish) 螃蟹(páng xiè) = Kepiting (Crab)

虾(xiā) = Udang (Shrimp, Prawn) 龙虾(lóng xiā) = Udang Lobster (Lobster) 小龍蝦(xiǎo lóng xiā) = Udang Karang (Crayfish) 藻類(zǎo lèi) = Ganggang Laut (Algae)

海参(hǎi shēn) = Ketimun Laut (Sea Cucumber) 珊瑚(shān hú) = Karang (Coral) 海牛(hǎi niú) = Lembu Laut (Sea cow) 海象(hǎi xiàng) = Walrus (Walrus)

海狮(hǎi shī) = Singa Laut (Sea lion) 海豹(hǎi bào) = Anjing Laut(Seal) 海狗(hǎi gǒu) = Anjing Laut (Fur Seal) 獭(tǎ) = Berang-berang (Otter)

海马(hǎi mǎ) = Kuda Laut (Seahorse) 贝(bèi) = Kerang (Shell) 蚌(bàng) /贻贝(yí bèi) = Remis (Mussel) 牡蛎(mǔ lì)/ 蚝(háo) = Tiram (Oyster)

水母(shuǐ mǔ) = Ubur-Ubur (Jellyfish) 电鳗(diàn mán) = Belut Listrik (Electric Eel) 鱼(yú) = Ikan (Fish)

Baca Juga

Tahun Baru Bahasa Mandarin

#Belajar Bahasa Mandarin Rambut

Hallo Teman Teman Beijing Institute Pare. Pada artikel kali ini kita akan belajar bahasa mandarin rambut. Selamat belajar!

Bahasa Mandarin Rambut

Bagian tubuh manusia dengan bahasa mandarin ialah 身体部位 shēn tǐ bù wèi. Kita akan belajar satu-satu dari bagian tubuh yang di luar sampai dalam.

a. 身体部位 (shēn tǐ bù wèi) = part of bodi (bagian tubuh)

头(tóu) = kepala = head 头发(tóu fā)= hair (rambut) 额头(é tóu) = forehead (dahi)

眉毛(méi máo) = Alis = eyebrow 眼睛(yǎn jīng) = eye (mata) 眼皮(yǎn pí) = eyelid (kelopak mata)

眼球(yǎn qiú) = bola mata = eyeball 耳朵(ěr duǒ) = ear (telinga) 鼻子(bí zǐ) = nose (hidung)

胡子(hú zǐ) = moustache / beard (kumis/jenggot) 嘴巴(zuǐ bā) = mouth (mulut) 嘴唇(zuǐ chún) = lips (bibir)

牙齿(yá chǐ) = tooth (gigi) 舌头(shé tóu) = tongue (lidah) 下巴(xià bā) = chin (dagu)

脸(liǎn) = face (wajah) 脸颊(liǎn jiá) = cheek (pipi) 脖子(bó zǐ) = neck (leher)

喉咙(hóu lóng) = throat (kerongkongan) 食道(shí dào) = esophagus (tenggorokan) 肩膀(jiān bǎng) = shoulder (pundak)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Cumi Cumi

腋窝(yè wō) = armpit (ketiak) 胸(xiōng) = chest (dada) 肚子(dù zǐ) = stomach (perut)

肚脐(dù qí) = belly button (pusar) 腰(yāo) = waist (pinggang) 胳膊(gē bó) = arm (lengan)

手腕(shǒu wàn) = wrist (pergelangan tangan) 肘子(zhǒu zǐ) = elbow (sikut) 手(shǒu) = hand (tangan)

手掌(shǒu zhǎng) = palm (telapak tangan) 手指(shǒu zhǐ) = jari tangan 拇指(mǔ zhǐ) = ibu jari = thumb

食指(shí zhǐ) = index finger (Jari telunjuk) 中指(zhōng zhǐ) = middle finger (jari tengah) 无名指(wú míng zhǐ) = ring finger (jari manis)

小指(xiǎo zhǐ) = little finger (jari kelingking) 指甲(zhǐ jiǎ) = nail (kuku tangan) 腿(tuǐ) = leg (tungkai)

小腿(xiǎo tuǐ) = calf (of the leg) (betis) 膝盖(xī gài)= knee (lutut) 脚(jiǎo) = foot (kaki)

脚跟 (jiǎo gēn) = heel (tumit) 脚趾(jiǎo zhǐ) = toe (jari kaki) 背(bèi) = back (punggung)

屁股(pì gǔ) = ass (pantat) 心脏(xīn zàng)= heart ( jantung ) 肝脏(gān zàng)= liver (hati)

肺(fèi) = paru-paru 胃(wèi) = lambung 肠(cháng)= intestines (usus)

大肠(dà cháng) = large intestines (usus besar) 小肠(xiǎo cháng) = small intestines (usus kecil)

b.Kalimat Bermanfaat (Useful Sentences)

我的头疼。 wǒ de tóu téng 。kepalaku sakit. I have a headache.

我头疼死了。 wǒ tóu téng sǐ le 。 My head is killing me. Kepalaku sakit sekali. 我的偏头痛又发作了。 wǒ de piān tóu tòng yòu fā zuò le 。 I’m getting a migraine again.

migrain ku sakit dan kumat kembali.

我的鼻子总是流血。 wǒ de bí zǐ zǒng shì liú xuè 。 My nose is always bleeding.

Hidungku selalu berdarah.

这颗牙一吃酸的就疼得受不了。 zhè kē yá yī chī suān de jiù téng dé shòu bù liǎo 。 This tooth is killing me as soon as I eat sour food. Gigi ini saat makan yang asam akan sakit sampai ngilu.

Baca Juga

100 Kata Kerja

#Belajar Bahasa Mandarin Kaki

Bahasa Mandarin Kaki

Hallo Teman Teman Beijing Institute Pare. Pada artikel kali ini kita akan belajar bahasa mandarin kaki. Selamat belajar!

Bahasa Mandarin Kaki

Bagian tubuh manusia dengan bahasa mandarin ialah 身体部位 shēn tǐ bù wèi. Kita akan belajar satu-satu dari bagian tubuh yang di luar sampai dalam.

a. 身体部位 (shēn tǐ bù wèi) = part of bodi (bagian tubuh)

头(tóu) = kepala = head 头发(tóu fā)= hair (rambut) 额头(é tóu) = forehead (dahi)

眉毛(méi máo) = Alis = eyebrow 眼睛(yǎn jīng) = eye (mata) 眼皮(yǎn pí) = eyelid (kelopak mata)

眼球(yǎn qiú) = bola mata = eyeball 耳朵(ěr duǒ) = ear (telinga) 鼻子(bí zǐ) = nose (hidung)

胡子(hú zǐ) = moustache / beard (kumis/jenggot) 嘴巴(zuǐ bā) = mouth (mulut) 嘴唇(zuǐ chún) = lips (bibir)

牙齿(yá chǐ) = tooth (gigi) 舌头(shé tóu) = tongue (lidah) 下巴(xià bā) = chin (dagu)

脸(liǎn) = face (wajah) 脸颊(liǎn jiá) = cheek (pipi) 脖子(bó zǐ) = neck (leher)

喉咙(hóu lóng) = throat (kerongkongan) 食道(shí dào) = esophagus (tenggorokan) 肩膀(jiān bǎng) = shoulder (pundak)

Baca Juga

100 Kata Kerja

腋窝(yè wō) = armpit (ketiak) 胸(xiōng) = chest (dada) 肚子(dù zǐ) = stomach (perut)

肚脐(dù qí) = belly button (pusar) 腰(yāo) = waist (pinggang) 胳膊(gē bó) = arm (lengan)

手腕(shǒu wàn) = wrist (pergelangan tangan) 肘子(zhǒu zǐ) = elbow (sikut) 手(shǒu) = hand (tangan)

手掌(shǒu zhǎng) = palm (telapak tangan) 手指(shǒu zhǐ) = jari tangan 拇指(mǔ zhǐ) = ibu jari = thumb

食指(shí zhǐ) = index finger (Jari telunjuk) 中指(zhōng zhǐ) = middle finger (jari tengah) 无名指(wú míng zhǐ) = ring finger (jari manis)

小指(xiǎo zhǐ) = little finger (jari kelingking) 指甲(zhǐ jiǎ) = nail (kuku tangan) 腿(tuǐ) = leg (tungkai)

小腿(xiǎo tuǐ) = calf (of the leg) (betis) 膝盖(xī gài)= knee (lutut) 脚(jiǎo) = foot (kaki)

脚跟 (jiǎo gēn) = heel (tumit) 脚趾(jiǎo zhǐ) = toe (jari kaki) 背(bèi) = back (punggung)

屁股(pì gǔ) = ass (pantat) 心脏(xīn zàng)= heart ( jantung ) 肝脏(gān zàng)= liver (hati)

肺(fèi) = paru-paru 胃(wèi) = lambung 肠(cháng)= intestines (usus)

大肠(dà cháng) = large intestines (usus besar) 小肠(xiǎo cháng) = small intestines (usus kecil)

b.Kalimat Bermanfaat (Useful Sentences)

我的头疼。 wǒ de tóu téng 。kepalaku sakit. I have a headache.

我头疼死了。 wǒ tóu téng sǐ le 。 My head is killing me. Kepalaku sakit sekali. 我的偏头痛又发作了。 wǒ de piān tóu tòng yòu fā zuò le 。 I’m getting a migraine again.

migrain ku sakit dan kumat kembali.

我的鼻子总是流血。 wǒ de bí zǐ zǒng shì liú xuè 。 My nose is always bleeding.

Hidungku selalu berdarah.

这颗牙一吃酸的就疼得受不了。 zhè kē yá yī chī suān de jiù téng dé shòu bù liǎo 。 This tooth is killing me as soon as I eat sour food. Gigi ini saat makan yang asam akan sakit sampai ngilu.

Baca Juga

Bahasa Mandarin Cumi Cumi

#Belajar Lucu Bahasa Mandarin

Lucu Bahasa Mandarin

Ada begitu banyak kata sifat dalam bahasa mandarin. Dan apa kamu tau lucu bahasa mandarin? yuk, simak beberapa kata sifat berikut ini.

Lucu Bahasa Mandarin

Berikut Ini Adalah Beberapa Kata Sifat Dalam Bahasa Mandarin.

形容词(xíng róng cí) = Kata Karakter

 • 热(rè)= Panas (Hot)
 • 闷(mèn) = Jemu, pengap(Bored, tightly closed)
 • 开心(kāi xīn) = Bahagia ( Bahagia)
 • 高兴 (gāo xìng) = Bahagia/ Senang/ Suka (Bahagia, Glad)
 • 快乐(kuài lè)= Bahagia (Bahagia)
 • 愉快(yú kuài) = Bahagia (Bahagia)
 • 勇敢(yǒng gǎn) = Berani (Brave)
 • 畅快(chàngkuài)= Ria (Carefree)
 • 兴奋(xīng fèn)= Suka (excited)
 • 干净(gān jìng) = Bersih (Clean)
 • 肮脏(āng zāng) = Kotor (Dirty)
 • 冷(lěng) = Dingin (Cold)
 • 湿(shī) = Basah (Wet)
 • 干(gàn) = Kering (Dry)
 • 潮湿(cháo shī) = Lembab(Moist)
 • 干燥(gān zào) = Kering ( Dry, arid)
 • 爽(shuǎng) = berasa nikmat, nyaman (perasaan well)
 • 舒服(shū fú)= Nyaman (Comfortable)
 • 忠诚(zhōng chéng) = Memiliki komitmen, setia (Committed, Loyalty)
 • 完整(wán zhěng) = Usai, Komplet (Complete)
 • 难过(nán guò) = Bersedih (Sad)
 • 伤心(shāng xīn) = Bersedih (Sad)
 • 困惑(kùn huò) = Kebingungan (Confused)
 • 满足(mǎn zú)= penuh, senang (Konten, Satisfied)
 • 满意(mǎn yì) = penuh, senang (Konten, Satisfied)
 • 服气(fú qì)= percaya (Convinced)
 • 凉快(liáng kuai)= Dingin (Cool)
 • 烦躁(fán zào)= Gampang Tersinggung (Agitated, Irritable)
 • 好奇(hào qí)= Ingin tahu (Curious)
 • 奇怪(qí guài)= Aneh (Strange)
 • 沮丧(jǔ sàng)= Frustasi (Frustrated)
 • 失望(shī wàng)= Sedih (Dissapointed)
 • 气馁(qì něi) = Berkecil hati (Discouraged)
 • 悲观(bēi guān)= Pesimis (Pessimistic)
 • 乐观(lè guān) = Percaya diri (Ooptimism)
 • 恶心(Ě xīn)= Jijik, mual (disguting)
 • 空虚(kōng xū) = Hampa (Hollow, Void)
 • 尴尬(gān gà) = Canggung (Awkward)
 • 活泼(huó pō) = Dinamis (Lively)
 • 自由(zì yóu) = Bebas (Free)

Baca Juga

Nama Hobi

 • 潇洒(xiāo sǎ) = Bebas, tanpa beban (Alami and unrestrained)
 • 发狂(fā kuáng) = Menggila (go mad)
 • 大方 (dà fāng) = Baik hati (Generous)
 • 小气 (xiǎo qì) = Kikir (Stingy)
 • 好(hǎo) = Baik (Good)
 • 坏(huài) = Jahat, Hancur (Bad)
 • 善良(shàn liáng) = Murah hati (Kind)
 • 错(cuò) = Salah (Wrong)
 • 对(duì) = Betul (Correct)
 • 健康(jiàn kāng) = Sehat (Health)
 • 荣幸(róng xìng) = Terhormat (Honoured)
 • 骄傲(jiāo ào) = Senang, Tinggi hati (Proud, Cocky)
 • 羡慕(xiàn mù) = iri (Envy)
 • 谦虚(qiān xū) = Rendah diri (Humble)
 • 饱(bǎo) = Kenyang (Full)
 • 饿(È) = Lapar (Hungry)
 • 自信(zì xìn)= Optimis (Confident)
 • 忍耐(rěn nài) = Sabar (Patience)
 • 不耐烦(bù nài fán) = Tidak Sabar (Impatient)
 • 紧张(jǐn zhāng) = Grogi (gugup)
 • 嫉妒 (jí dù) = Cemburu (Jealous)
 • 恨(hèn) = Tidak suka (Hate)
 • 可靠(kě kào) = Dapat dihandalkan (Reliable)
 • 耐用(nài yòng) = Tahan Lama (Durable)
 • 懒惰(lǎn duò) = Malas (Lazy)
 • 勤劳(qín láo) = Rajin (Dilligent)
 • 孤单(gū dān) /孤独(gū dú) = Kesepian (Alone)
 • 迷茫(mí máng) = Kebingungan (Confused)
 • 幸运(xìng yùn) = Untung (Lucky)
 • 倒霉(dǎo méi) = Apes ( Bad Luck)
 • 感动(gǎn dòng) = terjamah(perasaan) (moving)
 • 着迷(zháo mí) = Terpikat (Obsessed)
 • 可怜(kě lián) = Kasihan (Pathetic)
 • 强(qiáng) = Kuat (Strong)
 • 弱(ruò) = Kurang kuat (Weak)
 • 后悔(hòu huǐ) = Menyesal (Regretful)
 • 轻松(qīng sōng) = Gampang (Easy)
 • 容易(róng yì) = Gampang (Easy)
 • 难(nán) = Sulit (Difficult)
 • 长(cháng)= Panjang (Long)
 • 短(duǎn) = Pendek (arah horizontal) (Short)
 • 高(gāo) = Tinggi (High, Tall)
 • 矮(ǎi) = Pendek (arah vertical) (Short)
 • 低(dī) = Rendah (Low)
 • 前面(qián miàn) = Depan (Front)
 • 后面(hòu miàn)= Belakang (Behind)
 • 深(shēn) = Dalam (Deep)
 • 浅(qiǎn)= Dangkal (Shallow)
 • 富有(fù yǒu)= Kaya (Rich)
 • 贫穷(pín qióng) = Miskin (Poor)
 • 漂亮(piào lubang) / 美(měi) = Elok (Beautiful)
 • 帅(shuài) / 英俊(yīng jùn) = Tampan (Handsome)
 • 丑(chǒu) = Buruk (Ugly)
 • 臭(chòu) = Busuk, Berbau (Stinky, Smelly)
 • 香(xiāng) = Wangi, Harum (Fragnant, smell good)
 • 可笑(kě xiào) = Konyol (Ridiculous)
 • 可怕(kě pà) = mengerikan (terrible, fearful) 98. 可爱(kě ài) = comel, imut (cute) 99. 可口(kě kǒu) = Sedap (Tasty)
 • 可恶(kě wù) = Menjengkelkan ( Hateful)
 • 怕(pà) = Takut (afraid, scary)
 • 浪漫(làng màn) = Romantis (Romantic)
 • 好笑(hǎo xiào)= Lucu (Funny)
 • 快(kuài) = Cepat (Fast)
 • 慢(màn) = Lamban (Slow)
 • 幼稚(yòu zhì) = Kekanakan (Childish)
 • 老(lǎo) = Tua (Old)
 • 年轻(nián qīng) = Muda (Young)
 • 旧(jiù) = Lama (Waktu), kedaluwarsa, tua ( Long (time), Old)
 • 新(xīn) = Baru (New)
 • 重(zhòng) = Berat (Heavy)
 • 轻(qīng) = Enteng (Light)
 • 亮(liàng) = Jelas (Bright)
 • 暗(Àn) = Gelap (Dark)
 • 热闹(rè nào) = Ramai (Lively, Bustling)
 • 安静(Ān jìng) = Sunyi (Quiet)
 • 贵(guì) = Mahal (Expensive)
 • 便宜(pián yí) = Murah ( Cheap)
 • 大(dà) = Besar (Big)
 • 小(xiǎo) = Kecil (Small)
 • 粗(cū) = Tebal, Kasar (rough)
 • 细(xì) = halus(thin, slender)
 • 近(jìn) = Dekat (Near)
 • 远(yuǎn) = Jauh (Far)
 • 多(duō) = Banyak ( many, a lot)
 • 少(shǎo) = Sedikit (less)
 • 厚(hòu) = Tebal (Thick)
 • 薄(báo) = Tipis ( Thin)
 • 宽(kuān) = Lebar (Wide)
 • 窄(zhǎi) = Sempit (Narrow)
 • 无聊(wú liáo) = Jemu (Bored)
 • 生气(shēng qì) = Geram (Angry)
 • 讨厌(tǎo yàn) = menjengkelkan, tidak suka (annoyed, hate)
 • 累(lèi) = Capek, Lelah (tired)
 • 忙(máng) = Repot (Busy)
 • 渴(kě) = Haus (Thristy)
 • 普通(pǔ tōng) = Biasa (Ordinary)
 • 特别(tè bié) = Khusus (Special)
 • 傲慢(Ào màn) = Angkuh, Tinggi hati (Arrogant)
 • 棒(bàng) = Luar biasa (good, fine)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Jam Dinding