#Belajar Menulis Biodata

Menulis Biodata

Menulis Biodata Diri Dalam Bahasa Mandarin Supaya Tampil Kece Ketika Berhadapan Langsung Dengan Khalayak Luas.

Menulis Biodata

Rekan-rekan Beijing Institute Pare, bagaimanakah cara beri pujian seorang dengan bahasa mandarin? Berikut kalimat sanjungan ke temanmu dengan bahasa mandarin.

[H4] 你真漂亮!(nǐ zhēn piào liàng!) = Kamu Benar-benar Elok! 你真漂亮!(nǐ zhēn piào liàng!) sebagai frasa dengan bahasa mandarin yang benar-benar wajar dipakai untuk beri pujian wanita elok. [/H4]

 • 你好美哦! (nǐ hǎo měi ó!) = Kamu Demikian Elok! Frasa lain yang bisa dipakai untuk beri pujian kecantikan seorang adalah你好美哦! (nǐ hǎo měi ó!). Frasa ini memberi kesan-kesan jika sang pembicara seakan-akan terpesona dengan kecantikan seorang.
   
 • 你好帅!(nǐ hǎo shuài!) = Kamu Benar-benar Tampan! 你好帅!(nǐ hǎo shuài!) sebagai frasa untuk beri pujian cowok jika ia benar-benar tampan. Frasa ini benar-benar wajar dipakai.
   
 • 今天你真帅!(jīn tiān nǐ zhēn shuài!) = Ini hari kamu benar-benar tampan! Misalnya kamu menyaksikan ada rekan cowokmu yang berpembawaan benar-benar berlainan ini hari, kelihatan lebih rapi dengan mode rambutmu atau hal yang lain yang menambahkan point plus buat dia, pakailah frasa ini untuk menyanjungnya. 今天你真帅!(jīn tiān nǐ zhēn shuài!) dengan bahasa mandarin memiliki arti ini hari kamu benar-benar tampan.
   
 • 你对我真好!(nǐ duì wǒ zhēn hǎo!)=Kamu Benar-benar Baik Sama Saya! Pakai frasa ini untuk mengatakan rasa sukurmu ke seorang yang selalu baik pada diri kamu.
   
 • 你今天看起来超有精神的! (nǐ jīn tiān kàn qǐ lái chāo yǒu jīng shén de!) = Ini hari kamu terlihat demikian semangat! Bila ada temanmu atau rekanan kerjamu yang ditambah benar-benar semangat ini hari, pakailah frasa ini untuk beri pujian ia

Baca Juga

Kamus Mandarin

 • 你在我心中是最完美的! (nǐ zài wǒ xīn zhōng shì zuì wán měi de!) = Kamu paling prima dalam hatiku Selainnya untuk beri pujian rekan, frasa ini dapat kamu pakai untuk beri pujian kekasihmu.
   
 • 你太棒了! (nǐ tài bàng le!) = Kamu Demikian Luar biasa! Pernyataan yang biasa kamu gunakan untuk seorang yang lakukan suatu hal dengan baik sekali. Contoh kamu memiliki seorang rekan yang dapat bicara beberapa bahasa karena itu kamu dapat beri pujian ia benar-benar luar biasa dengan bahasa mandarin yaitu你太棒了! (nǐ tài bàng le!)
   
 • 你好酷哦! (Nǐ hǎo kù ó) = Kamu Benar-benar Kece! Kamu memiliki rekan yang pandai bermain basket atau hal kece yang lain, pakai frasa ini untuk memujinyk你好酷哦! (Nǐ hǎo kù ó) yang memiliki arti kamu benar-benar kece!. Kata 酷(kù) sebagai kata resapan dari bahasa inggris “cool”.
   

     10你穿這件衣服很配 (nǐ chuān zhè jiàn yīfú hěn pèi) = Kamu benar-benar pas menggunakan pakaian ini!

 • 你太厲害了(nǐ tài lì hài le) = Kamu Demikian Luar biasa! Pernyataan yang biasa kamu gunakan untuk seorang yang lakukan suatu hal dengan benar-benar hebat baik. Frasa ini hampir serupa dengan你太棒了! (nǐ tài bàng le!)
   
 • 你看起来很年轻!(nǐ kàn qǐ lái hěn nián qīng) = Kamu terlihat benar-benar muda!

Baca Juga

Potong Mandarin

 • 你的鞋子很酷!(nǐ de xié zi hěn kù) = sepatumu benar-benar kece!
   
 • 你的眼睛真好看!(nǐ de yǎn jing zhēn hǎo kàn) = matamu benar-benar elok!
   
 • 你的厨艺真好!(nǐ de chú yì zhēn hǎo)= Kekuatan masakmu baik sekali!

#Belajar Bahasa Mandarin Tunggu

Bahasa Mandarin Tunggu

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Pada artikel kali ini kita akan belajar kalimat perintah bahasa mandarin tunggu.

Bahasa Mandarin Tunggu

Kalimat perintah sebagai kalimat yang memiliki kandungan arti minta/ memerintah seorang untuk lakukan suatu hal.sebuah hal. Makna Kalimat perintah ialah kalimat yang didalamnya memerintah seseorang untuk lakukan suatu hal yang kita kehendaki. Tidak cuma dalam bahasa Indonesia, bahasa mandarin mempunyai kalimat perintah. Pada artikel ini kali, kita akan mengulas mengenai kalimat perintah dalam bahasa mandarin. Kalimat perintah dalam bahasa mandarin dikenali sebagai 祈使句 (qí shǐ jù). Berikut ulasannya:

 • Kalimat Perintah Positif dalam Bahasa Mandarin
  Kalimat perintah positif dalam bahasa mandarin dapat memakai 请(qǐng) atau partikel 吧(ba).

a. Kalimat perintah positif dengan 请(qǐng)

请(qǐng) dipakai untuk kesopanan yang memiliki arti silahkan atau tolong, sama dengan ‘please’ dalam bahasa inggris. 请(qǐng) selalu ditempatkan pada awal kalimat seperti skema di bawah:

请(qǐng)+ S+ P + O (terkadang tidak memakai subjek)

Contoh

请等一下(qǐng děng yī xià)

Silakan nantikan sesaat

请坐 (qǐng zuò)

Silakan duduk

请你离开这里

Qǐng nǐ líkāi zhèlǐ

Silakan kamu keluar dari sini

b. kalimat perintah positif dengan partikel 吧(ba)

Partikel 吧(ba) dipakai untuk ajak , sama dengan mari dalam bahasa Indonesia atau let’s dalam bahasa Inggris. Partikel 吧(ba) selalu ditempatkan diakhir kalimat seperti skema di bawah:

S+ P+ O + 吧(ba)

Contoh kalimat

我们走吧!

Wǒmen zǒu ba!

Mari kita pergi!

我们开始吧。

wǒ men kāi shǐ ba

mari kita awali!

c. kalimat perintah positif memakai 得(d ěi)

Partikel 得(d ěi) memiliki arti harus. Saat kalimat mandarin memakai partikel 得(d ěi) karena itu kalimat itu ialah kalimat yang mengatakan harus kerjakan suatu hal.sebuah hal.

Baca Juga

Makanan Thailand

Contoh kalimat

我们得回家了

Wǒmen d ěi huí jiāle

Kita harus pulang ke rumah

你得做功课!

Nǐ d ěi zuò gōngkè!

Kamu harus kerjakan PR!

 • Kalimat perintah Mandarin untuk mengatakan larangan
  Kalimat perintah mandarin dapat dipakai untuk mengatakan larangan atau suatu hal yang tidak di perbolehkan

Contoh kalimat

禁止吸烟! (jìn zhǐ xī yān)

Dilarang merokok

不许拍照。 (bù xǔ pāi zhào)

Tidak dibolehkan untuk memfoto

禁止停车(jìn zhǐ tíng chē)

Dilarang parkir

禁止进入(jìn zhǐ jìn rù)

Dilarang masuk

禁止踩踏(jìn zhǐ cǎi tà)

Dilarang mencapai

 • Kalimat Perintah Negatif dalam Bahasa Mandarin
  Kalimat perintah negatif dalam bahasa mandarin memakai 不要(bù yào). Dalam kerangka kalimat perintah kata 不要(bù yào) tidak berarti tidak ingin tapi tidak boleh. berikut ialah skema kalimatnya

不要(bù yào)+ Predikat

Contoh kalimat

不要 说 英文!

Bùyào shuō yīngwén!

Tidak boleh bicara bahasa inggris

不要哭了

Bùyào kūle

Tidak boleh nangis kembali

Disamping itu kalimat negatif mandarin bisa juga memakai skema kalimat 别(bié) + Predikat

Contoh

别 哭 了,烦 死了

Bié kūle, fán sǐle

Tidak boleh menangis kembali, benar-benar bising!

别走!我很爱你

Bié zǒu! Wǒ hěn ài nǐ

Tidak boleh pergi! Saya benar-benar menyukaimu

Disamping itu ada banyak kembali contoh kalimat perintah negatif dalam bahasa mandarin misalnya:

你不可以出去!

Nǐ bù kěyǐ chūqù!

Kamu tidak bisa keluar!

不准笑!

Bù zhǔn xiào!

Tidak bisa ketawa!

 • Kalimat perintah mandarin memakai skema kalimat ” 非(fēi)…… 不可(bù kě)”
  ” 非(fēi)…… 不可(bù kě)” secara harfiah memiliki arti tidak ini tidak dapat, jadi skema kalimat ini memiliki arti kewajiban. Pemakaian kalimatnya ikuti skema seperti berikut:

S+ 非(fēi)+ Frasa Kata Kerja+ 不可(bù kě)

Contoh kalimat

我 非 学 好 汉语 不可

Wǒ fēi xuéhǎo hànyǔ bùkě

Saya harus belajar bahasa mandarin secara baik

今天你非去锻炼不可!

Jīntiān nǐ fēi qù duànliàn bùkě!

Ini hari kamu harus pergi latihan!

Demikian ulasan mengenai kalimat perintah dalam bahasa mandarin, mudah-mudahan dapat menambahkan pengetahuan kita dalam belajar bahasa mandarin.

Baca Juga

Jenis Majalah

#Belajar Bahasa Mandarin Singa Laut

Bahasa Mandarin Singa Laut

Dajia hao, teman-teman Beijing Institute Pare. Kali ini aku mau ngasih tau kalian bahasa mandarin singa laut. Selamat Belajar!

Bahasa Mandarin Singa Laut

海星(hǎi xīng) = Bintang Laut (Starfish) 海胆(hǎi dǎn) = Bulu-bulu Babi/Landak Laut (Sea Urchin) 海葵(hǎi kuí) = Anemon Laut (Sea Anemone) 海草(hǎi cǎo) /海菜(hǎi cài) = Rumput Laut (Seaweed)

海带(hǎi dài) = Semacam Rumput Laut (Kelp) 浮游生物(fú yóu shēng wù) = Plankton 乌龟(wū guī)= Penyu (Tortoise) 海龟(hǎi guī) = Kura-Kura Laut (Sea Turtle)

龟(guī)= Kura-kura (Turtle) 鳖(biē) = Labi-labi (Trionychidae) 鳄鱼(È yú) = Buaya (Crocodile) 恒河鳄(héng hé è) = Gavial / Buaya Pemakan Ikan (Gharial)

蝌蚪(kē dǒu) = Berudu (Tadpole) 青蛙(qīng wā) = Katak (Frog) 蛤蟆(há má) = Kodok (Toad) 蜗牛(wō niú) = Siput (Snail)

Baca Juga

Nama Nama Olahraga

章鱼(zhāng yú)= Gurita (Octopus) 花枝(huā zhī)/ 鱿鱼(yóu yú) = Cumi-Cumi (Squid) 墨鱼(mò yú) = Sotong (Cuttlefish) 螃蟹(páng xiè) = Kepiting (Crab)

虾(xiā) = Udang (Shrimp, Prawn) 龙虾(lóng xiā) = Udang Lobster (Lobster) 小龍蝦(xiǎo lóng xiā) = Udang Karang (Crayfish) 藻類(zǎo lèi) = Ganggang Laut (Algae)

海参(hǎi shēn) = Ketimun Laut (Sea Cucumber) 珊瑚(shān hú) = Karang (Coral) 海牛(hǎi niú) = Lembu Laut (Sea cow) 海象(hǎi xiàng) = Walrus (Walrus)

海狮(hǎi shī) = Singa Laut (Sea lion) 海豹(hǎi bào) = Anjing Laut(Seal) 海狗(hǎi gǒu) = Anjing Laut (Fur Seal) 獭(tǎ) = Berang-berang (Otter)

海马(hǎi mǎ) = Kuda Laut (Seahorse) 贝(bèi) = Kerang (Shell) 蚌(bàng) /贻贝(yí bèi) = Remis (Mussel) 牡蛎(mǔ lì)/ 蚝(háo) = Tiram (Oyster)

水母(shuǐ mǔ) = Ubur-Ubur (Jellyfish) 电鳗(diàn mán) = Belut Listrik (Electric Eel) 鱼(yú) = Ikan (Fish)

Baca Juga

Tahun Baru Bahasa Mandarin

#Belajar Bahasa Mandarin Kecap Asin

Bahasa Mandarin Kecap Asin

Dajia hao, teman-teman Beijing Institute Pare. Pada artikel kali ini kita akan belajar bahasa mandarin kecap asin. Silahkan disimak ya!

Bahasa Mandarin Kecap Asin

Apa antara kalian ada yang sukai turun ke dapur untuk mengolah makanan kegemaran kalian? Apa ada yang masih bimbang tidak dapat membandingkan mana yang garam, mana gula dan mana micin? Haha… atau yang lebih susah kembali, dapatkah kalian membandingkan mana yang jahe, mana lengkuas, mana kunyit dan mana yang kencur?

a. Kosakata Mandarin mengenai Bumbu-Bumbu Dapur ( Chinese Vocabulary about Spices)

姜(jiāng) = Jahe (Ginger) 姜黄(jiāng huáng) = Kunyit (Turmeric) 肉桂(ròu guì) = Kayu Manis (Cinnamon)

南姜(nán jiāng) = Lengkuas ( Gingerplant, the galangale) 沙姜(shā jiāng) = Kencur (Greater galangale) 胡椒粒(hú jiāo lì)= Biji Merica (Peppercorn)

胡椒粉(hú jiāo fěn) = Bubuk Merica ( Pepper Powder) 黑胡椒 (hēi hú jiāo) = Merica Hitam (Blackpepper) 白胡椒 (bái hú jiāo) = Merica Putih ( Whitepepper)

芫荽(yán suī) = Ketumbar (Coriander) 香茅 (xiāng máo) 柠檬草(níng méng cǎo = Serei (Lemongrass) 丁香(dīng xiāng) = Cengkeh (Clove)

咖喱粉(gā lí fěn) = Bubuk Kari (Curry Powder) 辣椒粉(là jiāo fěn) = Bubuk Cabai ( Chili Powder) 香草(xiāng cǎo) = Vanilla (Vanilla)

莳萝叶(shí luó yè) = Biji Dill (Dill weeds) 肉豆蔻(ròu dòu kòu) = Biji Pala (Nutmeg) 孜然(zī rán) = Jinten (Cumin)

多香果(duō xiāng guǒ) = Lada Jamaica (Allspice) 葫芦巴(hú lu bā)= Kelabat (Fenugreek) 大料(dà liào) = Adas Manis (Star Anise)

茴香(huí xiāng) = Adas (Fennel) 细香葱(xì xiāng cōng) = Lokio (Chives) 洋蔥(yáng cōng)= Bawang bombay (Spring Onion)

大蒜 (dà suàn) = Bawang Putih (Garlic)

紅蔥(hóng cōng) = Bawang Merah (Onion)

蔥(cōng)= Bawang prei (Scallion)

芥末(jiè mò) = Mustard (Mustard) 百里香(bǎi lǐ xiāng) = Thyme (Thyme) 牛至(niú zhì) = Oregano (Oregano)

八角(bā jiǎo) = Bunga Lawang (Star Anise) 芝麻(zhī ma) = Biji Wijen (Sesame)

罗望子(luó wàng zǐ) = Asam Jawa (Tamarind) 柠檬叶(níng méng yè) = Daun Lemon (Lemon Leaves)

Baca Juga

Lawan Kata Panjang

b. Kosakata Mandarin mengenai Penyedap Rasa (Chinese Vocabulary about Seasoning)

调味料(tiáo wèi liào) = Bumbu Penyedap Rasa (Seasoning) 糖 (táng) = Gula (Sugar) 白糖 (bái táng) = Gula pasir putih (White Sugar)

紅糖 (hóng táng) = Gula merah (Brown Sugar)

冰糖 (bīng táng) = Gula Batu (Crystal Sugar)

盐巴 (yán bā) = Garam (Salt)

味噌(wèi zēng) = Bumbu Penyedap Tradisionil Jepang (Miso) 味精(wèi jīng) = Micin (MSG, Vetsin)

醋 (cù) = Cuka (Vinegar)

白醋(bái cù) = Cuka Putih (White Vinegar) 辣椒酱(là jiāo jiàng) = Sambal Cabai (Chili Sauce) 番茄酱 (fān qié jiàng) = Saos Tomat (Tomato Sauce)

豆瓣酱(dòu bàn jiàng) = Sambal Taoco (Fermented broad bean sauce) 蛋黄酱 (dàn huáng jiàng) = Saos Mayones (Mayonnaise) 沙茶酱 (shā chá jiàng) = Saos BBQ (Barbeque Sauce)

海鲜酱(hǎi xiān jiàng) = Saos Seafood (Seafood Sauce) 椰浆(yējiāng) = Santan Kelapa (Coconut Milk) 沙拉油 ( shā lā yóu) = Minyak Sayur ( Cooking Oil)

麻油 (má yóu) = Minyak Wijen (Sesame Oil)

橄榄油(gǎn lǎn yóu) = Minyak Zaitun (Olive Oil) 虾油(xiā yóu) = Minyak Udang (Shrimp Oil)

蚝油(háo yóu) = Sauce Tiram (Oyster Oil) 瓦萨比(wǎ sà bǐ) =Saus Wasabi (Wasabi) 虾膏(xiā gāo) = Sambal Belacan (Shrimp Paste)

醬油( jiàng yóu) = Kecap Asin (Soy Saus)

甜醬油 (tián jiàng yóu) = Kecap Manis (Sweet Soy Saus)

米酒 (mǐ jiǔ) = Arak Beras (Rice Wine)

c.Rasa (Taste) dan Struktur (Texture)

味道(wèi dào) = Rasa (Taste) 口感(kǒu gǎn) = Struktur Makanan (Texture) 甜(tián) = Manis (Sweet)

咸(xián) = Asin (Salty) 酸(suān) = Asam (Sour) 苦(kǔ) = Pahit (Bitter)

辣(là) = Pedas (Spicy) 鲜(xiān) = Fresh (Fresh) 硬(yìng) = Keras (Hard)

软(ruǎn) = Halus (Soft) 脆(cuì) = Gurih (Crunchy) 松脆(sōng cuì)= garing, gampang pecah (Crumbly)

油腻(yóu nì) = Berminyak (Greasy) 糊糊(hú hú) = Lekat (Gooey) QQ = Kenyal

Baca Juga

Contoh Kalimat Kosakata

#Belajar Bahasa Mandarin Brokoli

Bahasa Mandarin Brokoli

Dajia Hao Teman-Teman Semuanya. Mari Belajar Pengucapan Bahasa Mandarin Brokoli Dan Penggunaannya Dalam Percakapan Sehari Hari.

Bahasa Mandarin Brokoli

a. Kosakata Mandarin mengenai Nama Sayur (Chinese Vocabulary about Vegetable Name)

蔬菜名称(shū cài míng chēng) = Nama sayuran (Vegetable Name)

1.大白菜(dà bái cài) = Sawi Putih Besar ( Chinese Cabbage)

2.娃娃菜(wá wá cài) = Sawi Putih Bayi ( Chinese Baby Cabbage)

3.小白菜(xiǎo bái cài) = Sawi Bok Choy (Bok Choy)

4.高丽菜(gāo lí cài) / 卷心菜(juǎn xīn cài) = Kol (Cabbage)

5.甘蓝(gān lán) = Kubis Liar (Wild Cabbage)

6.花椰菜(huā yē cài) = Bunga Kol (Cauliflower)

7.西兰花(xī lán huā) = Brokoli (Broccoli)

8.芥兰菜(jiè lán cài) = Sayur Kailan (Kale)

9.菠菜(bō cài) = Bayam (Spinach)

10.空心菜(kōng xīn cài) = Kangkung (Water Spinach)

11.地瓜叶(dì guā yè) = Daun Ubi Jalar (Sweet Potatoes Leaves)

12.小黄瓜 (xiǎo huáng guā) = Ketimun kecil (Small Cucumber)

13.黄瓜 (huáng guā) = Ketimun (Cucumber)

14.南瓜(nán guā) = Labu Kuning (Pumpkin)

15.冬瓜(dōng guā) = Labu Putih (White Gourd)

16.苦瓜(kǔ guā) = Pare (Bitter Gourd)

17.丝瓜(sī guā) = Gambas/ Oyong (Sponge Gourd)

18.佛手瓜(fó shǒu guā) = Labu Jipang (Chayote)

19.马铃薯(mǎ líng shǔ) = Kentang (Potato)

20.甜菜(tián cài) = bit (beet)

21.蕃薯(fān shǔ) /地瓜(dì guā) = Ubi Jalar (Sweet Potato)

22.红蕃薯(hóng fān shǔ) = Ubi Jalar Merah (Red Sweet Potato)

23.木薯(mù shǔ) = Singkong (Cassava)

24.芋头(yù tou) = Talas/ Keladi (Taro)

25.山药(shān yào) = Ubi Cina (Chinese Yam)

26.凉薯(liáng shǔ) = Bengkoang ( Jicama / Yam Bean)

27.红萝卜(hóng luó bo) = Wortel (Carrot)

28.白罗卜(bái luō bo) = Lobak Putih (White Radish)

29.牛蒡(niú bàng) = Semacam Umbi-umbian (Greater burdock)

30.豆芽菜(dòu yá cài) = Toge (Bean Sprouts)

Baca Juga

Ucapan Sempro

31.九层搭(jiǔ céng dā) = Kemangi (Basil)

32.香菜(xiāng cài) = Peterseli Cina (Chinese parsley)

33.洋葱(yáng cōng) = Bawang merah (Onion)

34.蒜头(suàn tóu) = Bawang Putih ( Garlic)

35.大葱(dà cōng) = Daun Bawang (Scallion)

36.竹笋(zhú sǔn) = Rebung (Bamboo Shoots)

37.芦笋(lú sǔn) = Asparagus (Asparagus)

38.番茄(fān qié) /西红柿(xī hóng shì) = Tomat (Tomato)

39.茄子(qié zi) = Terong (Eggplants)

40.玉米(yù mǐ) = Jagung (Corn)

41.玉米笋(yù mǐ sǔn) = Jagung Muda (Baby Corn)

42.四季豆(sì jì dòu)= Buncis (Green Bean)

43.碗豆(wǎn dòu) = Kacang Polong (Pea)

44.荷兰豆(hé lán dòu) = Kacang Kapri (Snow Pea)

45.秋癸(qiū guǐ) = Kacang Okra (Okra)

46.菜豆(cài dòu) /长豆(zhǎng dòu) = Kacang Panjang (Yardlong bean)

47.韭菜 (jiǔ cài) = Lokio (Chinese Leek)

48.韭菜花 (jiǔ cài huā) = Sayur Bunga Lokio (Chives)

49.西芹(xī qín) = Seledri (Celery)

50.生菜(shēng cài) = Selada (Lettuce)

51.辣椒(là jiāo) = Cabai (Chili)

52.灯笼椒(dēng lóng jiāo) = Paprika

53.青椒(qīng jiāo) = Paprika Hijau (Green Pepper)

54.臭豆(chòu dòu) = Petai (Stinky Bean) 55.大臭豆(dà chòu dòu) = Jengkol

b. Diskusi (Conversation)

妈妈,你要去哪里? mā mā, nǐ yào qù nǎlǐ Jack: Mom, where are you going? Jack: Ibu, kamu ingin ke mana?

我正要去买菜做晚饭。 Wǒ zhèng yào qù mǎi cài zuò wǎnfàn Mom: I am going to buy some vegetables to cook for dinner. Ibu: saya ingin beli sayur untuk diolah buat makan malam

太好了,我想和你一起去 tài hǎole, wǒ xiǎng hé nǐ yīqǐ qù Jack: Good. I wanna go with you. Jack: baguslah, saya ingin pergi bersamamu

那我们出发吧! nà wǒ men chū fā ba! Mom: Let’s go! Ibu : Ayo kita pergi!

呃,这是卷心菜吗? e, zhè shì juǎn xīn cài ma? Jack: Er, is this cabbage? Jack : eeh… apa ini kol?

卷心菜?孩子,这是菠菜。 juǎnxīncài? Háizi, zhè shì bōcài. Mom : Cabbage? honey, it’s spinach. Ibu : Kol? Anakku, ini bayam.

哦,我知道了,原来这就是大力水手最喜欢的食物呀! Ó, wǒ zhīdàole, yuánlái zhè jiùshì dàlì shuǐshǒu zuì xǐhuān de shíwù ya! Jack: Yeah, I know, this is Popeye’s favourite food. Jack: Oh, saya mengetahui. Rupanya ini ialah makanan kegemaran Popeye.

我们走吧。 wǒmen zǒu ba Mom: There we go. Ibu: Ayo kita jalan.

妈妈,来这边。我认识这个,是胡萝卜,对吗? māmā, lái zhè biān wǒ rènshì zhège, shì húluóbo, duì ma? Jack: Mom, come here. I know this, it is carrot, am I right? Jack: Ibu, kesini. saya mengetahui ini, ini ialah wortel, benar kan?

答对了!外面天已经黑了,我们快点吧。 Dáduìle! Wàimiàn tiān yǐjīng hēile, wǒmen kuài diǎn ba Mom: Bingo! It’s dark outside, Let’s hurry up. Ibu: tebakan yang betul! Di luar telah gelap, ayo kita cepat sedikit.

Baca Juga

Nama Olahraga

#Belajar Bahasa Mandarin Centong

Bahasa Mandarin Centong

Dajia hao, teman-teman beijing institute pare. Pada artikel kali ini kita akan belajar kosakata nama alat dapur dan bahasa mandarin centong.

Bahasa Mandarin Centong

a.Kosakata Mandarin mengenai Sistem Memasak

煮法(zhǔ fǎ) = Sistem Memasak (Cooking Metode) 烤(kǎo) = Bakar (Roast)

烘 (hōng) = Panggang (Bake) 焗 (jú) = Panggang memakai kertas timah(Bake in foil)

煮(zhǔ ) = Rebus (Boil) 煎(jiān) = Goreng Memakai Minyak Sedikit (Pan-Fry)

炸 ( zhà) = Goreng Memakai Minyak banyak (Deep Fry) 蒸(zhēng) = Kukus (Steam)

熬(āo) = Masak dengan api yang kecil (Simmer) 炒(chǎo) = Oseng (Stir-fry)

烧烤(shāo kǎo) = BBQ (Barbecque) 熏 (xūn) = Di asap (Smoke)

烫( tàng) = Di celupkan di air mendidih (Scalding) 腌 ( yān) = Di asinkan (Pickling/Marinating)

剥(bō) = Kupas (Peel) 切(qiè) = Potong (Cut)

切片(qiē piàn) = Irislah (Slice) 斩 (zhǎn) = Dicacah (Chop) 剁碎 (duò suì) = Dicincang (Mince)

Baca Juga

Huruf Mandarin

Contoh kalimat (Example)

妹妹喜欢吃炸鸡(mèi mèi xǐ huān chī zhà jī) Younger sister likes eat fried chicken Adik wanita sukai makan ayam goreng

我把蛋糕切成八块(wǒ bǎ dàn gāo qiē chéng bā kuài) I cut the cake into 8 slices Saya menggunting kuenya jadi 8 sisi

妈妈在煎蛋(mā mā zài jiān dàn) Mom is frying eggs Ibu sedang menggoreng telur

b. Kalimat Bermanfaat (Useful Sentences)

你需要多少肉?(nǐ xū yào duō shǎo ròu ?) How much meat do you need? Kamu perlu daging seberapa banyak?

够新鲜吗?(gòu xīn xiān má? ) Are they fresh enough? Apa cukup fresh?

把鱼内脏掏洗干净。(bǎ yú nèi zàng tāo xǐ gān jìng) Dress the fish。 Cuci sisi dalam ikan sampai bersih

你在做什么饭?(nǐ zài zuò shí me fàn ?) What are you cooking? Kamu sedang masak apa?

肉要烧焦了。(ròu yào shāo jiāo le) The meat will scorch。 Dagingnya mau gosong

把茄子切成丁儿。(bǎ qié zǐ qiē chéng dīng ér ) Dice the eggplant。 Irislah dadu terongnya

煤气灶坏了。(méi qì zào huài le ) The gas cooker doesn’t work。 Kompor gas nya telah hancur.

在橱柜里。(zài chú guì lǐ ) It’s in the kabinet。 Ada di dalam almari

递给我一个盘子。(dì gěi wǒ yī gè pán zǐ ) Hand me a plate。 Bawakan saya sebuah piring

这里为什么这么多蟑螂啊?(zhè lǐ wéi shí me zhè me duō zhāng láng ā?) Why are there so many cockroaches here? Mengapa banyak sekali kecoa di sini?

我想把炖肉煨5分钟。(wǒ xiǎng bǎ dùn ròu wēi 5 fēn zhōng ) I want to leave the stew to simmer for 5 minutes。 Saya ingin mengolah(pakai api yang kecil) daging rebus sepanjang 5 menit

烧点水吧。(shāo diǎn shuǐ bā ) Boil some water。 Rebus sedikit air

我闻到煤气味了。把煤气关了。(wǒ wén dào méi qì wèi le. bǎ méi qì guān le) I smell gas. Turn it off。 Saya menghirup bau gas. Matikan gas nya.

还没有完全搅拌好。(hái méi yǒu wán quán jiǎo bàn hǎo ) It’s still not mixed well enough。 Belum juga terkocok/tercampur dengan sempurna.

打两个鸡蛋。(dǎ liǎng gè jī dàn ) Whisk two eggs。 Pecahkanlah 2 biji telur ayam.

你能在每个杯子里放些冰吗?(nǐ néng zài měi gè bēi zǐ lǐ fàng xiē bīng má ? ) Could you put some ice in each glass, please? Apa kamu dapat menempatkan es batu di tiap gelas minum?

这把刀太钝了。(zhè bǎ dāo tài dùn le) This knife is too dull。 Pisau ini terlampau pijak.

Baca Juga

Nama Sayur Bahasa Mandarin

#Belajar Bahasa Mandarin Marmut

Bahasa Mandarin Marmut

Dajia Hao teman-teman Beijing Institute Pare. Kalian tau gak sih bahasa mandarin marmut? jika belum kita belajar bareng yuk!

Bahasa Mandarin Marmut

Angsa (Goose) = 鹅 (É) Anjing (Dog) = 狗 (gǒu) Antilop (Antelope)= 羚羊 (líng yáng)

Aphid / Kutu Daun (Aphid) = 蚜虫 (yá chóng)

Arwana (Asian Arowana) = 龙鱼 (lóng yú) Ayam (Chicken) = 鸡 (jī) Ayam Kalkun (Turkey) =  火鸡(huǒ jī) Ayam Kate (Bantam) = 矮脚鸡 (ǎi jiǎo jī)

Babi (Pig) = 猪 (zhū) Badak (Rhinoceros)  = 犀牛 (xī niú) Bajing / Tupai (Squirell) = 松鼠 (sōng shǔ) Bangau (Stork) = 鹳 (guàn)

Bangsat/Kutu Busuk: 婊子Biǎo zi Banteng(Bull) = 野牛(yě niú) Bebek (Duck)=  鸭(yā) Bekicot (Escargot) = 法国蜗牛(fà guó wō niú)

Belalang (Grasshopper) =草蜢 (cǎo měng) Belatung (Maggot) :蛆(qū) Belibis (Whistling Duck)= 树鸭(shù yā) Belut (Eel) =  鳗鱼(mán yú)

Beo (Parrot) = 鹦鹉(yīng wǔ) Berang-Berang (Otter) =獭(tǎ) Beruang (Bear) =  熊 (xióng) Beruk (Monkey) = 猴(hóu)

Biawak (Monitor Lizard) = 巨蜥 (jù xī) /四脚蛇(sì jiǎo shé) Bintang laut (Starfish) = 海星(hǎi xīng) Biri-Biri (Sheep) = 绵羊 (mián yáng) Bison = 野牛(yě niú)

Buaya (Crocodile) =  鳄鱼 (È yú) Bulu babi (Sea Urchin) = 海胆(hǎi dǎn) Bunglon = 变色龙(biàn sè lóng) Burung (Bird) = 鸟(niǎo)

Cacing Tanah (Earth Worm) =蚯蚓 (qiū yǐn) Camar(Sea gull) = 海鸥(hǎi ōu) Capung (Dragonfly) =  蜻蜓 (qing ting)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Es Buah

Cendrawasih (Bird of Paradise) = 王风鸟(wáng fēng niǎo)

Cheetah =猎豹(liè bào)

Cicak(Gecko) = 壁虎(bì hǔ) Cumicumi(Squid) =鱿鱼(yóu yú) Domba(Sheep) = 绵羊 (mián yáng)

Elang (Eagle) =鹰(yīng) Gabus (Snakehead Fish) = 乌鳢(wū lǐ) Gagak (Crow) = 乌鸦 (wū yā) Gajah (Elephant) = 象 (xiàng)

Gorila(Gorilla) = 大猩猩(dà xīng xīng)

Gurami(Giant Gourami) = 大丝足鲈(dà sī zú lú)

Gurita(Octopus) = 章鱼(zhāng yú) Hamster = 仓鼠(cāng shǔ)

Harimau(Tiger) = 虎 (hǔ) Hyena = 鬣狗(liè gǒu) Hiu(Shark)  = 鲨鱼 (shā yú) Ikan(Fish) =鱼(yú) Untuk

Itik (Duck)=  鸭(yā) Jangkrik (Cricket)= 蟋蟀(xī shuài) Jerapah (Giraffe) = 长颈鹿 (cháng jǐng lù) Kadal (Lizard) = 蜥蜴(xī yì)

Kakaktua (Cockatoo) =凤头鹦鹉(fèng tóu yīng wǔ)

Kaki Seribu (Millipede) = 千足虫(qiān zú chóng)

Kalajengking (Scorpion) =  蝎子(xiē zi)  Kalkun (Turkey) =火鸡(huǒ jī)

Kalong (Flying Foxes) =狐蝠(hú fú) Kambing(Goat) = 羊(yáng) Kampret (Microbat) =小蝙蝠(xiǎo biān fú) Kangguru (Kangaroo) =袋鼠(dài shǔ)

Kapibara (Capybara) =水豚(shuǐ tún) Kasuari(Cassowary) = 鹤鸵(hè tuó) Katak(Frog)= 青蛙(qīng wā)

Kerbau (Buffalo) =水牛(shuǐ niú)

Kecebong(Tadpole) = 蝌蚪(kē dǒu) Kecoa (Cockroach) =蟑螂(zhāng láng)

Kelabang (Centipede) = 蜈蚣(wú gōng) Keledai (Donkey) =驴子(lǘ zi)

Kelelawar (Bat) =蝙蝠(biān fú)

Kelinci (Rabbit) =兔子(tù zǐ) Kelinci Hutan (Hare) =野兔(yě tù) Kenari(Atlantic Canary) = 金丝雀(jīn sī què)

Kepiting(Crab) = 螃蟹(páng xiè) Kera (Ape) =猿(yuán)

Kerang (Shell) =贝壳(bèi ké) Kerapu(Grouper) =石斑鱼(shí bān yú)

Kijang (Muntjac) =麂(jǐ)

Baca Juga

Ucapan Duka Cita

#Belajar Kata Slang Bahasa Mandarin

Kata Slang Bahasa Mandarin

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare. Kali ini kita akan belajar Kata Slang Bahasa Mandarin. Selamat belajar!

Kata Slang Bahasa Mandarin

Slang ialah bahasa gaul yang kerap dipakai dalam perbincangan setiap hari atau dalam chattingan online. Bahasa slang tidak dapat kamu dapatkan dalam kamus atau buku bikin. Kenapa kita perlu pelajari bahasa mandarin slang? Dalam pelajari bahasa kita tentu saja bukan hanya terpusat pada buku bikin dan kamus untuk sumber bahan pelajaran. Terkadang kita pelajari bahasa mandarin dari sumber lain misalnya: lagu, acara tv atau chat dengan rekan dari Taiwan atau China di media sosial. Banyak istilah slang yang kemungkinan kita dengar atau baca dari sumber semacam itu. Disamping itu, pelajari bahasa mandarin slang akan membuat komunikasimu lebih dekat dengan pembicara asli bahasa mandarin. Berikut istilah-istilah bahasa mandarin slang yang dapat kamu pakai:

 1. 520 (wǔ èr líng) = Saya Cinta Kamu 520 (wǔ èr líng) awalannya hanya angka tapi selanjutnya berkembang jadi bahasa slang mandarin karena pelafalan 520 (wǔ èr líng) dekati pelafalan 我爱你 (wǒ ài nǐ=saya cinta kamu) dalam bahasa mandarin. Penulisan 520 (wǔ èr líng) lebih sederhana hingga kerap dipakai dalam chattingan.
 2. 94 (jiǔ sì) = Ya, demikianlah/ Ya, saya tahu Contoh : 94 (jiǔ sì) berkembang dari bahasa chattingan online. Pernyataan ini datang dari kata 就是 (Jiù shì). Contoh: X: 你很棒哦(nǐ hěn bàng ó) X: Kamu benar-benar luar biasa

Y: 94我知道(Jiǔ sì, wǒ zhīdào) Y: ya, saya tahu.

 1. 88 (bā bā) = Bye bye! Slang 88 (bā bā) dipakai karena pelafalan mandarinnya dekati kata bye-bye dalam bahasa inggris.

Baca Juga

Bahasa Mandarin Sampai Jumpa

Contoh: 我要睡觉了, 88! (wǒ yào shuì jiào le, 88!) Saya mau tidur, bye-bye

 1. 995 (jiǔ jiǔ wǔ) = Tolong Saya! / Tolong Saya! Slang 995 (jiǔ jiǔ wǔ) datang dari frasa 救救我 (jiù jiù wǒ= menyelamatkan saya, tolong saya). Pelafalan 9 (jiǔ) dekati kata pelafalan selamatkan 救 (jiù) dalam bahasa mandarin dan pelafalkan angka 5 (wǔ) dekati pelafalan saya我 (wǒ).

Contoh: 995!我不知道怎么做!(995! wǒ bù zhī dào zěn me) Tolong saya! Saya tidak paham bagaimana melakukannya!

 1. 250 (èr bǎi wǔ) = Idiot, Goblok Istilah ini datang dari narasi rakyat kuno Tiongkok

Contoh: 你是真的个250(nǐ shì zhēn de gè èr bǎi wǔ) Kamu betulan goblok!

 1. 87 (bā qī) = Jalang / Idiot Istilah ini memiliki dua makna, yang pertama ialah jalang karena pelafalan 87 (bā qī) hampir serupa dengar kata bitchy(jalang dalam bahasa inggris dan makna yang ke-2 ialah idiot karena pengejaanya serupa dengan 白痴(bái chī = Idiot)
 2. 666 (liù liù liù)= semua jalan secara lancar/mulus Pelafalan 666 (liù liù liù) sama dengan pelafalan ‘lancar’ 溜溜溜 (liù liù liù ).
 3. 748 (qī sì bā)= menyingkir sana! Pergi mati sana! Slang 748 (qī sì bā) sebagai caci-maki kekecewaan pada seorang, datang dari frasa 去死吧 (qù sǐ ba). 去死吧 (qù sǐ ba) bila dilihat dari satu-satu kata memiliki arti pergi mati sana, atau bahasa lembutnya memerintah seorang pergi/menyingkir!
 4. 555 (wǔ wǔ wǔ) = Suara tangisan Istilah 555 (wǔ wǔ wǔ) digunakan karena berasal pengejaannya yang serupa dengan 呜呜呜 (wū wū wū = suara tangisan)
 5. 1314 (yī sān yī sì) = selama-lamanya 1314 (yī sān yī sì) sebagai wakil frasa 一生一世 (yī shēng yī shì = satu kehidupan, satu dunia) yang memiliki arti hidup bersama di satu dunia selama-lamanya.

Misalkan 我爱你1314 ! (wǒ ài nǐ yī sān yī sì) Saya menyukaimu selama-lamanya!

Baca Juga

Pola Kalimat You

#Belajar Bahasa Mandarin Penghapus

Bahasa Mandarin Penghapus

Dajia hao teman-teman Beijing Institute Pare gimana kabar kalian? Kali ini kita akan belajar bahasa mandarin penghapus.

Bahasa Mandarin Penghapus

Halo, rekan Beijing Institute, 今天我要去文具店, ini hari saya ingin ke toko stationary. Ada banyak sekali beberapa barang yang dipasarkan di situ, mulai dari alat tulis sampai ke buku, dan sebagainya. Agar mandarin kita makin bagus, mari kita saksikan beberapa barang di toko stationary dengan bahasa mandarin. Ada banyak loh, silahkan membacanya.

Kosakata Mandarin mengenai Alat Tulis (Stationery)

文具 (wén jù) = Alat tulis menulis (Stationary)

笔 (bǐ) = alat tulis dapat pena, pensil, atau kuas tulis ( Pen, Pencil, or Writing brush) 铅笔 (qiān bǐ) = Pensil (Pencil)

自动铅笔(zì dòng qiān bǐ)= Pensil Teknisi (Mechanical Pencil) 钢笔( gāng bǐ) = Pena (Pen) 圆珠笔(yuán zhū bǐ) = Bolpoint (Ballpoint)

彩笔(cái bǐ) = Pensil warna ( Colouring Pencil) 蜡笔 (là bǐ) = Krayon (Crayon) 粉笔(fěn bǐ) = Kapur (Chalk)

墨笔(mò bǐ)= Kuas Tulis (Writing Brush) 记号笔(jì hào bǐ) = Spidol Pertanda (Marker Pen) 荧光笔(yíng guāng bǐ) = Stabilo (Highlighter)

涂改液(tú gǎi yè) = Tip-x (Correction Fluid) 本子(běn zi) /书本(shū běn)= Buku (Book) 笔记本(bǐ jì běn) = Buku Catatan (Netbook)

活动本(huó dòng běn) = Buku Kegiatan (Aktivity book) 练习本(liàn xí běn) = Buku Latihan (Exercise book) 课本(kè běn) = Buku Bikin (Textbook)

草稿本(cǎo gǎo běn) = Buku Corat Coret (Rough netbook) 字典(zì diǎn) = Kamus (Dictionary) 百科全书(bǎikē quán shū)= Ensiklopedi (Encyclopedia)

地图集(dì tú jí) =Atlas (Atlas)

Baca Juga

Bahasa Mandarin Maaf

紙(zhǐ) = Kertas (Paper) A3紙(A3 zhǐ) = Kertas A3 (A3 Paper)

A4紙(A4 zhǐ) = Kertas A4 (A4 Paper) F4紙(A4 zhǐ) = Kertas F4 (F4 Paper) 复写纸(fù xiě zhǐ) = Kertas Karbon (Carbon Paper)

报告纸(bào gào zhǐ) = Kertas laporan (Report Paper) 墨水(mò shuǐ) = Tinta (Ink) 墨水池(mò shuǐ chí) = Tempat Tinta (Inkwell)

墨盒 (mò hé) = Catridge Tinta (Ink Catridge) 黑墨水(hēi mò shuǐ) = Tinta Hitam (Black Ink) 彩色墨水(cǎi sè mò shuǐ) = Tinta Warna (Colour Ink)

胶水(jiāo shuǐ) = Lem (Glue) 胶带(jiāo dài)= Lakban (Tape) 尺(chǐ) = Penggaris (Ruler)

三角板(sān jiǎo bǎn) = Penggaris segitiga (Triangle Plate) 橡皮 (xiàng pí) = Penghapus pensil (Rubber Eraser)

黑板擦 (hēi bǎn cā) = Penghapus papan tulis ( Blackboard Eraser)

黑板(hēi bǎn) = Papan tulis Hitam (Blackboard) 白板(bái bǎn) = Papan Tulis Putih (Whiteboard)

铅笔盒 (qiān bǐ hé) = Kotak Pensil (Pensil Box)

铅笔削(qiān bǐ xiāo) = Peraut Pensil (Sharpener) 铅笔芯(qiān bǐ xīn) = Isi pensil (Pencil lead) 信封 (xìn fēng) = Amplop (Envelope)

圆规(yuán guī)= Periode (Compasses) 量角器(liáng jiǎo qì) = Busur (Protractor) 刀片(dāo piàn) = Pisau Cutter (Blade)

剪刀(jiǎn dāo)= Gunting (Scissors) 图钉(tú dīng) = Pin dorong (Thumb tack) 文件夹 (wén jiàn jiā) = Folder Document (File Folder)

装订机(zhuāng dìng jī) = Binder (Binding Machine) 印章(yìn zhāng) = Cap Stample (Seal) 纸夹(zhǐ jiā) = Pencapit Kertas (Paperclip)

钉书机(dìng shū jī) = Stapler (Stapler) 钉书针(dìng shū zhēn) = Isi Stapler (Staple) 拔书钉钳(bá shū dīng qián)= Pencabut Stapler (Staple Remover)

书包(shū bāo) = Tas Sekolah (School bag) 计算器(jì suàn qì) = Kalkulator (Calculator)

有那么多东西吧! 你们看完了, 打算要买什么东西呢? yǒu nàme duet dōng xī ba! nǐ men kàn wán le, dǎ suàn yāo mǎi shén me dōng xī ne? Ada banyak sekali barang kan! Habis usai membacanya, kalian ingin membeli barang apa?

Baca Juga

Bahasa Mandarin Sawi